+38 (067) 540 75 45
+38 (067) 540 87 83

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор Шевчук Юрiй Миколайович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
25.04.2018
(дата)
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод"
2. Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00306012
4. Місцезнаходження емітента 12122 Житомирська область Хорошiвський р-н с.Рижани вул.Заводська, 1
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (04145)3-37-24 5-31-59
6. Електронна поштова адреса емітента Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці linenofdesna.com/filiji в мережі Інтернет 26.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
Роздiл 2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня тому, що пiдприємством не одержувались будь-якi лiцензiї (дозволи).
Роздiл 3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнюється тому, що пiдприємство не брало участi у створенi.
Роздiл 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється, тому, що така посада на пiдприємствi вiдсутня.
Роздiл 5. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється тому, що згiдно ст. 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Товариству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку.
Роздiл 10. Iнформацiя про дивiденди не заповнюється тому, що за пiдсумками роботи за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися.
Роздiл 12. Вiдсутнi "Вiдомостi про цiннi папери емiтента", а саме: 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється тому, що товариством випуск облiгацiй не здiйснювався; 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється тому, що Товариство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї; 5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнюється тому, що Товариство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї.
Роздiл 14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї; 5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюються тому, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; 6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв; 8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнюється тому, що такi рiшення вiдсутнi.
Роздiл 15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється тому, що такi цiннi папери не випускалися.
Роздiл 18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - через вiдсутнiсть таких даних.
Роздiл 19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: 1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - через вiдсутнiсть таких даних; 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду - через вiдсутнiсть таких даних; 3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - через вiдсутнiсть таких даних; 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; 5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року - через вiдсутнiсть таких даних.
Роздiл 20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не заповнюється тому, що такi вiдсутнi.
Роздiл 21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється тому, що такi вiдсутнi.
Роздiл 22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється тому, що такi вiдсутнi.
Роздiл 23. Основнi вiдомостi про ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi.
Роздiл 24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi.
Роздiл 25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН.
Роздiл 26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi.
Роздiл 27. Правила ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi.
Роздiл 28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) - емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють.
Роздiл 31. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена згiдно мiжнародних стандартiв не заповнюється тому, що Товариство готує фiнансову звiтнiсть складену за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдповiдно до П(С)БО.
Роздiл 32 Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня, тому що у пiдприємства немає боргових цiнних паперiв.
Роздiл 33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не заповнюється тому, що товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi.
На протязi звiтного року Товариство фiнансово-господарську дiяльнiсть не здiйснювало.