+38 (067) 540 75 45
+38 (067) 540 87 83

Позачергові збори акціонерів ПАТ “Володарсько-Волинського льонозаводу”

 

Публічне акціонерне товариство “Володарсько-Волинський льонозавод” ЄДРПОУ-00306012

(місцезнаходження: Україна, 12122, Житомирська обл., Хорошівський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, 1)

ПАТ “Володарсько-Волинський льонозавод”, надалі – Товариство, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, надалі – Збори, які призначені на 18.05.2018р. з початком об 11.00 за вищевказаною адресою, 1-й поверх адмінприміщення, офіс №2.

Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 10.45 у день проведення Зборів та за місцем їх проведення. Для участі у Зборах при собі мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене згідно вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24.00 годину 14.05.2018р.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного

(перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів Лічильної комісії, голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

Проект рішення: 1.Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Осіпова О.С., члени лічильної комісії: Антонюк В.В., Остапчук Л.Р. Встановити, що повноваження Лічильної комісії Зборів припиняються після складення Протоколу про підсумки голосування у Зборах 18.05.2018р. та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування. 2.Обрати Головою Зборів Шевчука Ю.М. 3.Обрати Секретарем Зборів Павлюк Г.В. 4.Регламент Зборів по всіх питаннях порядку денного – до 20 хв.; відповіді на запитання – до 5 хв. Голосування з усіх питань Порядку денного здійснюються бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації.

  1. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2018р.

Проект рішення: Схвалити вчинення правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які вчинялись Товариством протягом 2018р. у ході господарської діяльності та щодо його активів.

  1. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: 1. Попередньо схвалити правочини, вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства, що будуть укладені Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;

  1. Попередньо схвалити правочини, ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що будуть укладені Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.
  2. Визначити, що зокрема попередньо схвалюються наступні значні правочини:

- договори кредиту, загальною сукупною вартістю не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) грн.;

- договори забезпечення (іпотеки, застави, поруки, банківської гарантії тощо), загальною сукупною вартістю не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) грн.;

- договори, предметом яких є придбання або продаж основних засобів, в т.ч. власних основних засобів, загальною сукупною вартістю не більше 8000000,00 (восьми мільйонів) грн.;

- договори, предметом яких є придбання або продаж корпоративних прав та цінних паперів, в т.ч. власних корпоративних прав та цінних паперів загальною сукупною вартістю не більше 5000000,00 (п’яти мільйонів) грн.;

- договори позики, фінансової допомоги загальною сукупною вартістю не більше 3000000,00 (трьох мільйонів) грн.;

- договори оренди загальною сукупною вартістю не більше 5000000,00 (п’яти мільйонів) грн.;

- договори купівлі-продажу (поставки) продукції власного виробництва, сировини та матеріалів, необхідних для виробництва, загальною сукупною вартістю не більше 12000000,00 (дванадцяти мільйонів) грн.;

- договори на постачання природного газу, загальною сукупною вартістю не більше 8000000,00 (восьми мільйонів) грн.;

- договори на постачання електричної енергії, загальною сукупною вартістю не більше 8000000,00 (восьми мільйонів) грн.

  1. Зобов’язати виконавчий орган видати довіреність на вчинення зазначених правочинів.
  2. Прийняття рішення про припинення повноважень виконавчого органу та обрання виконавчого органу.

Проект рішення: Припинити повноваження виконавчого органу. Обрати виконавчий орган за пропозицією акціонерів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Хорошівський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, 1, офіс №21 кожного робочого понеділка з 9.00 до 11.00 години та в день проведення загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення. Відповідальна особа – генеральний директор Шевчук Ю.М. тел.(04145)53159.

Підсумки голосування на зборах, згідно статуту Товариства, будуть розміщені на сайті linenofdesna.com/filiji  для доведення до усіх акціонерів.  

Наглядова рада Товариства

 

Повідомлення про інформацію

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

     

Шевчук Юрiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

03.05.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

12122, Житомирська обл., Хорошiвський р-н, с. Рижани, вул.Заводська, 1

4. Код за ЄДРПОУ

00306012

5. Міжміський код та телефон, факс

(04145) 53159 (04145) 53159

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 
 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Вiдомостi НКЦПФР

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

linenofdesna.com/filiji

в мережі Інтернет

 
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2018

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Сiтенко Тарас Олександрович

д/н д/н
д/н

0.02613

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1), припинено повноваження по закiнченню термiну обрання голови наглядової ради Сiтенко Тараса Олександровича, володiє часткою 0,02613% в СК емiтента, на посадi перебував з 28.04.17р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

припинено повноваження

Член наглядової ради

Сiтенко Денис Олександрович

д/н д/н
д/н

0.03431

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. протокол №1), припинено повноваження по закiнченню термiну обрання члена наглядової ради Сiтенко Дениса Олександровича, володiє часткою 0,03431% в СК емiтента, на посадi перебував з 28.04.17р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

припинено повноваження

Член наглядової ради

Бурик Олександр Iванович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1), припинено повноваження по закiнченню термiну обрання члена наглядової ради Бурика Олександра Iвановича, не володiє часткою в СК емiтента, на посадi перебував з 28.04.17р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

припинено повноваження

Голова ревiзiйної комiсiї

Храбров Вадим Iванович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1), припинено повноваженнядостроково голови ревiзiйної комiсiї Храброва Вадима Iвановича, не володiє часткою в СК емiтента, на посадi перебував з 28.04.17р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

обрано

Голова наглядової ради

Гайдук Сергiй Федорович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1) обрано на посаду члена наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Гайдука Сергiя Федоровича, не володiє часткою в СК емiтента, займає посаду генерального директора ТОВ "Лiнен оф Десна", iншi посади за 5 рокiв: виконавчий директор ТОВ "Лiнен оф Десна".
Гайдука Сергiя Федоровича обрано головою наглядової ради, згiдно рiшення наглядової ради вiд 27.04.18р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

обрано

Член наглядової ради

Деркач Володимир Павлович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1) обрано на посаду члена наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Деркача Володимира Павловича, не володiє часткою в СК емiтента, займає посаду технiчного директора ТОВ "Лiнен оф Десна", iншi посади за 5 рокiв: виконавчий директор ТОВ "Лiнен оф Десна".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

обрано

Член наглядової ради

Лiгiньова Юлiя Вiкторiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1) обрано на посаду члена наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Лiгiньову Юлiю Вiкторiвну, не володiє часткою в СК емiтента, займає посаду Головний бухгалтер ТОВ "Лiнен оф Десна", iншi посади за 5 рокiв: заступник начальника АТ "РФ Аваль".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

обрано

Голова ревiзiйної комiсiї

Скляр Iрина Олександрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї на 3 роки Скляр Iрину Олександрiвну, не володiє часткою в СК емiтента, займає посаду бухгалтера ТОВ "Лiнен оф Десна", iншi посади за 5 рокiв: бухгалтер ТОВ "Лiнен оф Десна".

Скляр Iрину Олександрiвну обрано головою ревiзiйної комiсiї, згiдно рiшення ревiзiйної комiсiї вiд 27.04.18р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

 

Повідомлення про інформацію

 


Повідомлення про інформацію

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

     

Шевчук Юрiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

03.05.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

12122, Житомирська обл., Хорошiвський р-н, с. Рижани, вул.Заводська, 1

4. Код за ЄДРПОУ

00306012

5. Міжміський код та телефон, факс

(04145) 53159 (04145) 53159

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 
 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Вiдомостi НКЦПФР

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

linenofdesna.com/filiji

в мережі Інтернет

 
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2018

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Сiтенко Тарас Олександрович

д/н д/н
д/н

0.02613

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1), припинено повноваження по закiнченню термiну обрання голови наглядової ради Сiтенко Тараса Олександровича, володiє часткою 0,02613% в СК емiтента, на посадi перебував з 28.04.17р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

припинено повноваження

Член наглядової ради

Сiтенко Денис Олександрович

д/н д/н
д/н

0.03431

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. протокол №1), припинено повноваження по закiнченню термiну обрання члена наглядової ради Сiтенко Дениса Олександровича, володiє часткою 0,03431% в СК емiтента, на посадi перебував з 28.04.17р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

припинено повноваження

Член наглядової ради

Бурик Олександр Iванович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1), припинено повноваження по закiнченню термiну обрання члена наглядової ради Бурика Олександра Iвановича, не володiє часткою в СК емiтента, на посадi перебував з 28.04.17р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

припинено повноваження

Голова ревiзiйної комiсiї

Храбров Вадим Iванович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1), припинено повноваженнядостроково голови ревiзiйної комiсiї Храброва Вадима Iвановича, не володiє часткою в СК емiтента, на посадi перебував з 28.04.17р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

обрано

Голова наглядової ради

Гайдук Сергiй Федорович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1) обрано на посаду члена наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Гайдука Сергiя Федоровича, не володiє часткою в СК емiтента, займає посаду генерального директора ТОВ "Лiнен оф Десна", iншi посади за 5 рокiв: виконавчий директор ТОВ "Лiнен оф Десна".
Гайдука Сергiя Федоровича обрано головою наглядової ради, згiдно рiшення наглядової ради вiд 27.04.18р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

обрано

Член наглядової ради

Деркач Володимир Павлович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1) обрано на посаду члена наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Деркача Володимира Павловича, не володiє часткою в СК емiтента, займає посаду технiчного директора ТОВ "Лiнен оф Десна", iншi посади за 5 рокiв: виконавчий директор ТОВ "Лiнен оф Десна".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

обрано

Член наглядової ради

Лiгiньова Юлiя Вiкторiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1) обрано на посаду члена наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Лiгiньову Юлiю Вiкторiвну, не володiє часткою в СК емiтента, займає посаду Головний бухгалтер ТОВ "Лiнен оф Десна", iншi посади за 5 рокiв: заступник начальника АТ "РФ Аваль".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

обрано

Голова ревiзiйної комiсiї

Скляр Iрина Олександрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї на 3 роки Скляр Iрину Олександрiвну, не володiє часткою в СК емiтента, займає посаду бухгалтера ТОВ "Лiнен оф Десна", iншi посади за 5 рокiв: бухгалтер ТОВ "Лiнен оф Десна".

Скляр Iрину Олександрiвну обрано головою ревiзiйної комiсiї, згiдно рiшення ревiзiйної комiсiї вiд 27.04.18р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

 

Продовжити

Лінен оф Десна серед ТОП-100 компаній Аграрної еліти України

12 травня 2017 року в Києві в Національній філармонії України відбулася церемонія нагородження «Аграрна Еліта України - 2017»

У рамках проекту «Аграрна Еліта України» було відзначено 100 найкращих і найефективніших аграрних підприємств України за результатами роботи 2016 року. Переможців назвав провідний аграрний журнал The Ukrainian Farmer, який відомий на ринку вже 10 років.

Продовжити