+38 (067) 540 75 45
+38 (067) 540 87 83

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Генеральний директор Шевчук Юрiй Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2018 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод" 2. Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00306012 4. Місцезнаходження емітента 12122 Житомирська область Хорошiвський р-н с.Рижани вул.Заводська, 1 5. Міжміський код, телефон та факс емітента (04145)3-37-24 5-31-59 6. Електронна поштова адреса емітента Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018 (дата) 2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 3. Річна інформація розміщена на сторінці linenofdesna.com/filiji в мережі Інтернет 26.04.2018 (адреса сторінки) (дата) Зміст 1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 7. Інформація про посадових осіб емітента: 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 12. Відомості про цінні папери емітента: 1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду 13. Опис бізнесу X 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 27. Правила ФОН 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 30. Річна фінансова звітність 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 34. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: Роздiл 2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня тому, що пiдприємством не одержувались будь-якi лiцензiї (дозволи). Роздiл 3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнюється тому, що пiдприємство не брало участi у створенi. Роздiл 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється, тому, що така посада на пiдприємствi вiдсутня. Роздiл 5. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється тому, що згiдно ст. 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Товариству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. Роздiл 10. Iнформацiя про дивiденди не заповнюється тому, що за пiдсумками роботи за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися. Роздiл 12. Вiдсутнi "Вiдомостi про цiннi папери емiтента", а саме: 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється тому, що товариством випуск облiгацiй не здiйснювався; 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється тому, що Товариство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї; 5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнюється тому, що Товариство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї. Роздiл 14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї; 5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюються тому, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; 6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв; 8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнюється тому, що такi рiшення вiдсутнi. Роздiл 15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється тому, що такi цiннi папери не випускалися. Роздiл 18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - через вiдсутнiсть таких даних. Роздiл 19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: 1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - через вiдсутнiсть таких даних; 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду - через вiдсутнiсть таких даних; 3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - через вiдсутнiсть таких даних; 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; 5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року - через вiдсутнiсть таких даних. Роздiл 20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 23. Основнi вiдомостi про ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Роздiл 26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 27. Правила ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) - емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Роздiл 31. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена згiдно мiжнародних стандартiв не заповнюється тому, що Товариство готує фiнансову звiтнiсть складену за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдповiдно до П(С)БО. Роздiл 32 Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня, тому що у пiдприємства немає боргових цiнних паперiв. Роздiл 33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не заповнюється тому, що товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi. На протязi звiтного року Товариство фiнансово-господарську дiяльнiсть не здiйснювало. III. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод" 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) А00 №136869 3. Дата проведення державної реєстрації 20.11.1995 4. Територія (область) Житомирська область 5. Статутний капітал (грн.) 796928.75 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000 8. Середня кількість працівників (осіб) 6 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 13.10 ПIДГОТУВАННЯ ТА ПРЯДIННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН 46.71 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ТВЕРДИМ, РIДКИМ, ГАЗОПОДIБНИМ ПАЛИВОМ I ПОДIБНИМИ ПРОДУКТАМИ 23.65 ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБIВ IЗ ВОЛОКНИСТОГО ЦЕМЕНТУ 10. Органи управління підприємства д/н 11. Банки, що обслуговують емітента 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль" 2) МФО банку 380805 3) Поточний рахунок 26005109294 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль" 5) МФО банку 380805 6) Поточний рахунок 26005109294 IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) Регiональне вiддiлення ФДМУ по Житомирськiй обл. 13578893 10008 Житомирська область Корольовський р-н м.Житомир 1-го Травня, 20 0.000000000000 Бiзнес Кепiтел Iнтернешнл Ел-Ел-Сi д/н США д/н Житомирська область Штат Калiфорнiя м.Сан-Францiско 109 Мiнна Стрiт 0.170812008000 Українсько-Швейцарське СП ТОВ "Ольта Капiтал" 25637750 04071 м. Київ д/н м.Київ вул.Олегiвська, 36 4.504323629900 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiнен оф Десна" 36235356 41400 Сумська область Глухiвський р-н м.Глухiв вул.Жужоми, 31 60.132477338780 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) Учасниками товариства на кiнець звiтного перiоду є 1364 акцiонерiв фiзичних осiб. 35.192387023320 Усього 100.000000000000 V. Інформація про посадових осіб емітента 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 1. Посада Генеральний директор 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шевчук Юрій Миколайович 3. Ідентифікаційний код юридичної особи 4. Рік народження 1969 5. Освіта** Вища 6. Стаж роботи (років)** 26 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ТВК-АГРО", генеральний директор 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 01.08.2014 на 5 років 9. Опис Генеральний директор є виконавчим органом товариства, який одноособово здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Повноваження генерального директора визначенi Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Посадова особа обрана на посаду згiдно рiшення наглядової ради товариства, протокол №8/1-1 вiд 01.08.2014р. Одночасно виконує обов'язки головного бухгалтера Товариства, через відсутнісь посади головного бухгалтера у штатному розписі. У 2017 роцi отримував винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi 29,4 тис.грн. за перебування на посадi генерального директора. Займає посади генерального директора ТОВ "ТВК-АГРО" та голови громадської організації "Рижанські іновації". Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має. 1. Посада Голова наглядової ради 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сiтенко Тарас Олександрович 3. Ідентифікаційний код юридичної особи 4. Рік народження 1973 5. Освіта** Вища 6. Стаж роботи (років)** 22 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Комфорт-строй", директор 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 28.04.2017 До наступних рiчних зборiв товариства 9. Опис Повноваження Голови наглядової ради визначеннi Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Голова наглядової ради органiзує роботу наглядової ради, скликає засiдання, звiтує перед загальними зборами. Згiдно статуту до компетенцiї Голови наглядової ради належить ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi генерального директора. Винагорода за виконання обов'язків Голови наглядової ради не передбачена. Посадова особа працює лікарем ортопед-травматологом "Інститут патології хребта і суглобів ім.М.І.Сітенка АМН України", займає посаду директора ТОВ "Комфорт-строй". Посадова особа рiшенням Загальних зборiв ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" вiд 28.04.2017 року (протокол №1), обрано на посаду члена наглядової ради, на строк до наступних рiчних зборiв товариства. Призначено головою наглядової ради, згiдно рiшення наглядової ради №04-28 вiд 28.04.2017 року. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має. 1. Посада Член наглядової ради 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сiтенко Денис Олександрович 3. Ідентифікаційний код юридичної особи 4. Рік народження 1976 5. Освіта** Вища 6. Стаж роботи (років)** 20 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП "СПРИНТЕР", фахiвець-аналiтик з вивчення товарного ринку 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 28.04.2017 До наступних рiчних зборiв товариства 9. Опис Повноваження Члена наглядової ради визначенні Положенням про наглядову раду та Статутом Товариства. Члени наглядової ради зобов'язані діяти в інтересах акціонерів Товариства і керуватися в своїй діяльності чинним законодавством України. Винагорода за виконання обов'язків Члена наглядової ради не передбачена. Посадова особа працює на посаді фахiвця-аналiтика з вивчення товарного ринку ДП "СПРИНТЕР". Посадова особа обрана на посаду загальними зборами акцiонерiв 28.04.2017 року (протокол №1). Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має. 1. Посада Член наглядової ради 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бурик Олександр Iванович 3. Ідентифікаційний код юридичної особи 4. Рік народження 1977 5. Освіта** Вища 6. Стаж роботи (років)** 18 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Еліфібр", бухгалтер 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 28.04.2017 До наступних рiчних зборiв товариства 9. Опис Повноваження Члена наглядової ради визначенні Положенням про наглядову раду та Статутом Товариства. Члени наглядової ради зобов'язані діяти в інтересах акціонерів Товариства і керуватися в своїй діяльності чинним законодавством України. Винагорода за виконання обов'язків Члена наглядової ради не передбачена. Посадова особа займала посаду головного бухгалтера ТОВ "Лiнен оф Десна", на даний час працює бухгалтером ТОВ "Еліфібр". Посадова особа обрана на посаду загальними зборами акцiонерiв 28.04.2017 року (протокол №1), є представником ТОВ "Лiнен оф Десна" (iдентифiкацiйний код 23163839, мiсцезнаходження: 41400, Сумська обл., м.Глухiв, вул.Жужоми, 31), на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має. 1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Храбров Вадим Iванович 3. Ідентифікаційний код юридичної особи 4. Рік народження 1959 5. Освіта** Вища 6. Стаж роботи (років)** 36 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Лiнен оф Десна", генеральний директор 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 28.04.2017 3 роки 9. Опис Згідно статуту та внутрішнього положення Товариства, Голова ревізійної комісії організовує діяльність ревізійної комісії, яка здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління, перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства, відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам, своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку. Винагорода за виконання обов'язків голови ревізійної комісії не передбачена. Згiдно рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2017 року (протокол №1), обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї, термiном на 3 роки. Призначено головою ревiзiйної комiсiї, згiдно рiшення ревiзiйної комiсiї Товариства №04-28 вiд 28.04.2017 року. Займає посаду генерального директора ТОВ "Лiнен оф Десна". Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має. 1. Посада Член ревізійної комісії 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлюк Галина Василiвна 3. Ідентифікаційний код юридичної особи 4. Рік народження 1959 5. Освіта** Вища 6. Стаж роботи (років)** 36 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ТВК-Агро", бухгалтер 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 28.04.2017 3 роки 9. Опис Згідно статуту та внутрішнього положення Товариства, ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління, перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства, відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам, своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку. Винагорода за виконання обов'язків члена ревізійної комісії не передбачена. Згiдно рiшення Загальних зборiв ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" вiд 28.04.2017 року (протокол №1), обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї, термiном на 3 роки. Посадова особа працює бухгалтером в ТОВ "ТВК-Агро". Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має. 1. Посада Член ревізійної комісії 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яремчук Валентина Миколаївна 3. Ідентифікаційний код юридичної особи 4. Рік народження 1985 5. Освіта** Середня 6. Стаж роботи (років)** 10 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** УкрПошта, листоноша 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 28.04.2017 3 роки 9. Опис Згідно статуту та внутрішнього положення Товариства, ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління, перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства, відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам, своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку. Винагорода за виконання обов'язків члена ревізійної комісії не передбачена. Згiдно рiшення Загальних зборiв ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" вiд 28.04.2017 року (протокол №1), обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї, термiном на 3 роки. Посадова особа працює листоношею в УкрПошта. Попередня посада: завідуюча складом ТОВ "ТВК-АГРО". Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має. 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред'явника Привілейовані іменні привілейовані на пред'явника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Генеральний директор Шевчук Юрій Миколайович 0 0 0 0 0 0 Голова наглядової ради Сiтенко Тарас Олександрович 833 0.02613157073 833 0 0 0 Член наглядової ради Сiтенко Денис Олександрович 1094 0.03431925376 1094 0 0 0 Член наглядової ради Бурик Олександр Iванович 0 0 0 0 0 0 Голова ревiзiйної комiсiї Храбров Вадим Iванович 0 0 0 0 0 0 Член ревізійної комісії Павлюк Галина Василiвна 0 0 0 0 0 0 Член ревізійної комісії Яремчук Валентина Миколаївна 833 0.02613157073 833 0 0 0 Усього 2760 0.08658239523 2760 0 0 0 VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств) Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні привілейовані іменні Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛIНЕН ОФ ДЕСНА" 36235356 41400 Сумська область Глухiвський р-н м.Глухiв вул.Жужоми, 31 1916852 60.132477338783 1916852 0 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні привілейовані іменні Усього 1916852 60.132477338783 1916852 0 VII. Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів Чергові Позачергові X Дата проведення 28.04.2017 Кворум зборів 100 Опис Порядок денний (питання, що виносяться на голосування): 1.Обрання членiв Лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв. 2.Звiт генерального директора про результати дiяльностi за 2014-2016рр. Прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту, затвердження звiту та основних напрямкiв та планiв дiяльностi Товариства на 2017р. 3.Звiт Наглядової ради за результатами дiяльностi у 2014-2016рр. та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014-2016рр., їх затвердження. 5.Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2014-2016рр. 6.Затвердження результатiв дiяльностi та розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства за 2014-2016рр. 7.Змiна типу акцiонерного товариства та змiна найменування Товариства. 8.Переобрання членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 9.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10.Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. 11.Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства та затвердження їх у новiй редакцiї. 12.Схвалення значних правочинiв, якi були вчиненi Товариством у 2014-2016рр. 13.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення. Постановили по пунктам: 1.Обрати Осипову О.С. головою, а Храброва В.I. - членом Лiчильної комiсiї; обрати головою Зборiв Шевчука Ю.М., а секретарем - Павлюк Г.В.; встановити регламент Зборiв: доповiдi 10-20 хв.; вiдповiдi на запитання до 5 хв. Голосування з усiх питань порядку денного здiйснюються бюлетенями. 2. Затвердити звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014-2016 роки. 3.Затвердити звiт Наглядової ради за 2014-2016 роки. 4.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014-2016 роки. 5.Затвердити рiчнi звiти та баланси Товариства за 2014-2016 роки. 6.У зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства в 2014-2016рр., не розподiляти прибутки, дивiденди не нараховувати. 7.Змiнити тип Публiчного акцiонерного товариства "Володарсько-Волинський льонозавод" з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. 8.Вiдкликати весь склад Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрати членами Наглядової ради, термiном до проведення наступних рiчних Зборiв: Сiтенко Т.О., Сiтенко Д.О., Бурика О.I. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї, термiном на 3 роки: Храброва В.I., Павлюк Г.В., Яремчук В.М. 9.Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрати генерального директора Шевчука Ю.М. особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради. 10.Затвердити нову редакцiю статуту Приватного акцiонерного товариства "Володарсько-Волинський льонозавод". Доручити генеральному директору Шевчуку Ю.М. здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї статуту ПрАТ "Володарсько-Волинський льонозавод". 11.Залишити питання про внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства та затвердження їх у новiй редакцiї без розгляду. 12.Залишити питання про схвалення значних правочинiв, якi були вчиненi Товариством за 2014-2016 роки без розгляду. 13.Залишити питання про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення без розгляду. Питання №1-10 розглянутi, проголосованi одноголосно "ЗА" - 100% вiд присутнiх на Зборах, питання №11-13 не розглядалися, про що складено протокол №1. Скликання загальних Зборiв iнiцiювала наглядова рада. Пропозицiї до перелiку порядку денного подавала наглядова рада, iнших пропозицiй по змiнi порядку денного не було. Iншi Збори не iнiцiювалися. IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Екаунт" Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31133478 Місцезнаходження 10008 Житомирська область Корольовський р-н м.Житомир Новий бульвар, буд. 9, оф. 1 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2429 Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 Міжміський код та телефон (0412) 42-14-96, Факс 42-14-97 Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть Опис Аудиторськi послуги. Фiнансовi консультацiї, iншi види фiнансової дiяльностi у сферi фiнансiв. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 Місцезнаходження 04071 м. Київ Подільський р-н м.Київ Нижній Вал, 17/8 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності не лiцензується Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н Дата видачі ліцензії або іншого документа Міжміський код та телефон (044) 5910404; Факс 5910440 Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв. Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги щодо ведення депозитарного облiку та обслуговування обiгу емiсiйних цiнних паперiв товариства. Дiяльнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" не пiдлягає лiцензiванню та здiйснюєтьвся вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю та Регламенту провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП "Магiстр" Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34045290 Місцезнаходження 04655 м. Київ д/н м.Київ Полярна, 20-А, оф.6 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286642 Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 Міжміський код та телефон (044)-500-16-07 Факс 500-16-08 Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи Опис Депозитарна установа надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв в цiнних паперах власникiв iменних цiнних паперiв, виконання розпоряджень на проведення облiкових операцiй. X. Відомості про цінні папери емітента 1. Інформація про випуски акцій Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 08.11.2000 69/06/1/00 Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000166441 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарнi iменнi 0.25 3187715 796928.75 100.000000000000 Опис У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено. Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось. XI. Опис бізнесу Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ПАТ (ВАТ) "Володарсько-Волинський льонозавод" створене згiдно рiшення засновника - держави в особi РВ ФДМУ по Житомирськiй областi (код ЄДРПОУ 13578893) вiд 13 жовтня 1995 року № 414 шляхом перетворення державно-комунального пiдприємства по виробництву та переробцi льону "Володарсько-Волинський льонозавод" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Декретом КМУ вiд 17 травня 1993 року №51-93 "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi". Зареєстроване Володарсько-Волинською РДА 13 жовтня 1995 року (реєстрацiйний № 1404). На виконання вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" загальними зборами акцiонерiв вiд 10 грудня 2012 року прийнято рiшення про приведення статусу ВАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" у вiдповiднiсть до вимог цього Закону шляхом перетворення його у публiчне акцiонерне товариство. Товариство здiйснює свою господарську дiяльнiсть, керуючись статутом в новiй редакцiї, затвердженим цими ж зборами акцiонерiв, зареєстрованим державним реєстратором Вол-Волинської райдержадмiнiстрацiї 20.12.2012р. за № 1 285 105 0010 000068. Важливих подiй розвитку: злиття, подiлу, приєднання у звітному періоді не вiдбувалося. Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів Товариство має в своєму складi слiдуючи структурнi пiдроздiли: 1)Швейний цех; 2)Столярний цех; 3)Тракторний парк; 4)Автопарк; 5)Гуртожиток; 6)Механiчний цех; 7)Магазин. На кiнець звiтного перiоду Товариство не має в своєму складi Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та на протязi року немає намiрiв таких створювати. Товариство має намiри змiнити органiзацiйно-правову форму, оскiльки існуюча форма занадто витратна. Змiн в органiзацiйнiй структурi за звiтний перiод не вiдбувалося. Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 6 чол., середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 чол., чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня) - 0 чол., фонд оплати працi становить 247 тис.грн. Розмiр фонду оплати працi збільшився вiдносно попереднього року на 131 тис.грн., або на 112,93%. Кадрова програма ПАТ спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство не проводить. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, не надходило. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Обліковою політикою ПАТ "Вол-Волинський льонозавод" передбачено, що вона повинна застосовуватися так, щоб фінансова звітність повністю відповідала вимогам ЗУ № 996-ХІУ і конкретним МСФЗ-МСБО та П(С)БО. При існуванні суперечностей у вимогах до ведення обліку і розкриття інформації у фінансовій звітності між МСФЗ і П(С)БО пріоритет віддається МСФЗ. Принципи та методи відображення господарських операцій визначаються Товариством самостійно та висвітлені в наказі по підприємству № 1 від 15 січня 2016 року про облікову політику підприємства, яка в суттєвих аспектах базується на чинному законодавстві України, основних принципах стандартів бухгалтерського обліку та рішеннях керівництва. Так, розділом І цього наказу передбачено, що бухгалтерський облік ведеться за П(С)БО згідно чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом МФУ №291 від 30.11.99 (у редакції наказу Мінфіну від 09.12.2011 №1591) з трансформацією залишків на початок та на кінець звітного періоду складеної за П(С)БО фінансової звітності для приведення її у відповідність до вимог МСФЗ. Облікова політика застосовується з дотриманням незмінних (постійних) методів обліку та принципів оцінки активів та зобов'язань при відображенні поточних операцій в БО та при складанні РФЗ, а саме: Основні засоби: Підприємство для складання фінансової звітності використовує підхід для обліку основних засобів, який відображений в МСБО 16. Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу (термін служби більше 365 днів), оцінюється за його справедливою вартістю. Справедливою вартістю об'єктів основних засобів вважається історична вартість. Історичну вартість підприємство вважає за доцільну собівартість на дату переходу на МСФЗ. При придбанні основні засоби обліковуються за первісною вартістю, що включає витрати пов'язані з придбанням вказаних активів. Мінімальна вартісна межа для віднесення об'єктів до складу основних засобів 6000,00 грн. Значення ліквідаційної вартості основних засобів та нематеріальних активів дорівнює 0,00 грн. Згідно наказу № 2 від 22 грудня 2009 року у зв'язку з відсутністю основної діяльності ОЗ законсервовано, тому нарахування зносу не здійснюється. При продажі об'єктів основних засобів, переводити такі об'єкти у запаси за їх балансовою вартістю. Кошти від продажу таких активів визначаються як дохід відповідно МСБО 18 "Дохід". Знецінення активів: Корисність активів зменшується, коли балансова вартість активів перевищує суму їх очікуваних відшкодувань. Оцінюючи наявність ознак того, що корисність активу може зменшитись, підприємство бере до уваги такі показники (зовнішніх та внутрішніх) джерел інформації: а) впродовж періоду ринкова вартість активу зменшилась значно більше, ніж могла б зменшитись, за очікуванням, внаслідок плину часу або звичайного використання; б) впродовж періоду відбулись зміни зі значним негативним впливом або вони відбудуться найближчим часом у технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні; г) є свідчення старіння або фізичного пошкодження активу. Резерв знецінення запасів не створювати. Збиток від зменшення корисності слід визнавати в прибутках чи збитках. Оренда : Підприємство для розкриття інформації про орендарів і орендодавців та визначення відповідних облікових політик, що їх слід застосовувати до угод про оренду, використовує МСБО 17. Оренда класифікується як фінансова, якщо вона передає всі ризики та винагороди щодо володіння, а саме коли оренда передає орендареві право власності на актив наприкінці строку оренди, строк оренди становить більшу частину строку економічної експлуатації активу, навіть якщо право власності не передається. Операційна оренда це будь-яка оренда, крім фінансової. Класифікацію оренди здійснювати на початок оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду слід визнавати в складі доходу на прямолінійній основі впродовж строку оренди. Нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, відповідає стандартній політиці щодо подібних активів, а амортизацію слід нараховувати відповідно до МСБО 16 та МСБО 38. Витрати на позики: Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який в силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до планового використання, або до продажу капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати у тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших витрат, понесених у зв'язку з залученням позикових коштів. Запаси: Облік і відображення в фінансовій звітності запасів відповідає МСБО 2 Запаси обліковуються по групах: " виробничі запаси; " незавершене виробництво; " готова продукція; " товари. Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається із вартості придбаних запасів та інших витрат, пов'язаних з їх придбанням. Собівартість визначається за фактичною собівартістю. Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат і розподілених загальновиробничих витрат. Незавершене виробництво і готова продукція відображаються у фінансовій звітності по фактичній собівартості. Резерв відпусток: В якості резерву підприємство визнає резерв відпусток, який формується в кінці року, виходячи із фонду оплати праці розрахункового оцінюючого коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується, виходячи з даних попереднього звітного періоду з врахуванням поправки на інфляцію звітного року. Протягом 2017 року Товариство перебувало на загальнiй системi оподаткування. Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Товариство може здiйснювати переробку льонотрести, виробляти льоноволокно (довге та коротке), надавати послуги автотранспортного парку, проводити розпиловку лiсу, помол зерна, пошив спецодягу (брезентовi костюми для зварювальникiв, спецрукавицi, постiльну бiлизну). За звiтний перiод виробництва не не здiйснювалося (iз 22.12.2009р. основнi засоби законсервовано). Здається в операцiйну оренду водогiнна башта та автомобiльнi бокси. Планується у 2018-2020 роках провести ремонтнi роботи по вiдновленню примiщень. Щодо залежностi вiд сезонних змiн, то серед вищевказаних видiв дiяльностi - виробництво льоноволокна, оскiльки заготiвля сировини припадає на мiсяцi серпень-жовтень. Iсторично на пiдприємствi склався слiдуючий ринок збуту - текстильнi пiдприємства України - 15%, експорт в iншi країни - 85%, вiд об'єму реалiзацiї продукцiї. Попит на льноволокно набагато перевищує можливостi у виробництвi - немає сировини! Щодо зарубiжних клiєнтiв, це пiдприємства Литви (продукцiя вiдпусклася на основi попередньої оплати). Вiдправка продукцiї здiйснювалася залiзничним та автомобiльним транспортом. С/г пiдприємства - постачальники сировини (льнотрести) до 0 зменшили посiвнi площi, тому цiни на сировину та готову продукцiю зростають. Виробничий процес пiдприємство мало наступний: вирощування, заготiвля i переробка льонотрести з випуском готової продукцiї - довгого та короткого льноволокна i його реалiзацiя. Основними конкурентами для товариства були льонозаводи, що входили до складу Житомирського об'єднання ВАТ "Житомирльон" (а саме: Радомишльський, Коростишiвський, Ємiльчинський, Червоноармiйський льонозаводи). Переваги перед нами у якостi виробляємої продукцiї вони не мали. На протязi звiтного року Товариство фiнансово-господарську дiяльнiсть не здiйснювало. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування Рух основних засобiв: 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. Земельнi дiлянки -надiйшло - - - - - -вибуло - - - - - Будинки, споруди -надiйшло - - - - - -вибуло - - - - - Машини та обладнання -надiйшло - - 7 - - -вибуло 275 95 1 - 95 Транспортнi засоби -надiйшло - - - - - -вибуло - 12 - - - Iнструменти iнвентар -надiйшло - - - - - -вибуло - - - - - Iншi основнi засоби -надiйшло - - - - - -вибуло - - - - - Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, виконавчого органу, афiлiйованими особами у звiтному перiодi не укладались. Правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами з членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку вiдсутнi. Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Власні основні засоби, далі - ОЗ, залишковою вартістю 839 тис.грн., первісною вартістю 5837 тис.грн. та накопиченим зносом 4998 тис.грн., оцінка яких у обліку та звітності здійснюється за історичною вартістю, що прийнята в якості справедливої вартості об'єктів ОЗ. Ця вартість була використана як доцільна собівартість на дату переходу на МСФЗ і використовується нині. Аналітичний облік ОЗ ведеться у відомості обліку ОЗ за собівартістю придбання по інвентарних об'єктах, згрупованих згідно вимог податкового законодавства. За даними бухгалтерського обліку в 2017 році вибуло ОЗ первісною вартістю 150,1 тис.грн., придбання не було. Інформація про склад ОЗ наведена в примітках до річної фінансової звітності достовірно. Оцінка технічного стану ОЗ на дату балансу за показниками: - ступінь зношеності ОЗ, який становить 0,856 або 85,6% первісної вартості ОЗ; - коефіцієнт придатності ОЗ - 0,144; - коефіцієнт оновлення ОЗ - 0; - коефіцієнт вибуття ОЗ - 0,025. Експрес-аналіз руху та технічного стану ОЗ характеризує виробничий потенціал підприємства і свідчить, що ОЗ дуже зношені і у випадку відновлення повноцінної господарської діяльності потребують інтенсивного оновлення. Термiни та умови користування ОЗ становить до повного зносу у виробничiй дiяльностi. Обмежень на використання майна немає. Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть пiдприємство негативно впливає занепад аграрного сектора вцiлому. Сiльськогосподарськi пiдприємства, що займаються вирощуванням льоносировини не мають можливостi засiяти та обробити площi, достатнi для забезпечення роботою льонопереробнi заводи. Завод має великi потужностi, а використання основних засобiв з урахуванням перiоду простою невелике через нехватку сировини. Має незначний вплив i сезонний характер виробництва. Недостатнiсть обiгових коштiв, залежнiсть дiяльностi пiдприємства вiд роботи сiльськогосподарських пiдприємств, якi вирощують льон, становить значнi проблеми в дiяльностi льонозовода. Завод не працює з 2009 року. Для вiдновлення потужностей необхiдно вiдновити технологiчнi лiнiї та вiдремонтувати примiщення. Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства За звiтний перiод на Товариство не накладалися штрафнi санкцiї за порушення чинного законодавства. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство, що знаходиться на госпрозрахунковiй системi, спiвпрацювало з iншими спорiдненими пiдприємствами в галузi вирощування та обробки льону. Дiяльнiсть товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв. Здiйснюється пошук ефективного iнвестора для заполучення коштiв з метою збереження текстильної промисловостi на пiдприємствi. Обiгових коштiв недостатньо для технiчного переоснащення пiдприємства. У звiтному перiодi пiдприємство не користувалось позиковими коштами та кредитами банку. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів Товариство спiвпрацює з iншими товариствами, але довгострокових невиконаних на кiнець звiтного перiоду угод немає. Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Товариство планує самостiйно вирощувати льон для використання та задоволення власних потреб. Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік За звiтний перiод товариство не витрачало коштiв на дослiдження та розробки. Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Емiтент не є учасником судових справ, не виступає позивачем чи вiдповiдачем в судових справах за звiтний перiод. Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для потенцiйних iнвесторiв у Товариствi немає. XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби , всього (тис.грн.) На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду 1.Виробничого призначення 934.000 839.000 0.000 0.000 934.000 839.000 - будівлі та споруди 826.000 826.000 0.000 0.000 826.000 826.000 - машини та обладнання 108.000 13.000 0.000 0.000 108.000 13.000 - транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Усього 934.000 839.000 0.000 0.000 934.000 839.000 Пояснення : Власні основні засоби, далі - ОЗ, залишковою вартістю 839 тис.грн., первісною вартістю 5837 тис.грн. та накопиченим зносом 4998 тис.грн., оцінка яких у обліку та звітності здійснюється за історичною вартістю, що прийнята в якості справедливої вартості об'єктів ОЗ. В 2017 році вибуло ОЗ первісною вартістю 150,1 тис.грн., придбання не було. Оцінка технічного стану ОЗ на дату балансу за показниками: - ступінь зношеності ОЗ, який становить 0,856 або 85,6% первісної вартості ОЗ; - коефіцієнт придатності ОЗ - 0,144; - коефіцієнт оновлення ОЗ - 0; - коефіцієнт вибуття ОЗ - 0,025. Експрес-аналіз руху та технічного стану ОЗ характеризує виробничий потенціал підприємства і свідчить, що ОЗ дуже зношені і у випадку відновлення повноцінної господарської діяльності потребують інтенсивного оновлення. Терміни та умови користування ОЗ становить до повного зносу у виробничій діяльності. Обмежень на використання майна немає. 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -345 51 Статутний капітал (тис.грн.) 797 797 Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 797 797 Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами Висновок Розрахункова вартість чистих активів(-345.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(797.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х д/н 0.00 0.000 д/н Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : Х 0.00 Х Х д/н 0.00 0.000 д/н за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х д/н 0.00 0.000 д/н за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х д/н 0.00 0.000 д/н За векселями (всього) Х 0.00 Х Х за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): Х 0.00 Х Х д/н 0.00 0.000 д/н За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): Х 0.00 Х Х д/н 0.00 0.000 д/н Податкові зобов'язання Х 0.00 Х Х Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х Інші зобов'язання та забезпечення Х 1270.00 Х Х Усього зобов'язань та забезпечень Х 1270.00 Х Х Опис На дату балансу загальна сума поточних зобов'язання та забезпечень становить 1270 тис.грн., вони оцiненi за сумою погашення. Впродовж 2017 року загальна сума боргiв Товариства зросла на 305 тис.грн. або на 31,6%, за рахунок зростання всiх складових поточної кредиторської заборгованостi. Складовими цих зобов'язань являються: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 282 тис.грн.; - за розрахунками iз страхування - 2 тис.грн.; - за розрахунками з оплати працi - 15 тис.грн.; - iншої поточної заборгованостi - 959 тис.грн.; - поточнi забезпечення - 12 тис.грн. XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду Дата виникнення події Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин Вид інформації 1 2 3 28.04.2017 28.03.2017 Відомості про проведення загальних зборів 03.05.2017 28.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 14.07.2017 14.07.2017 Спростування ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Загальні збори акціонерів Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 1 2015 1 0 2 2016 0 0 3 2017 1 0 Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Так Ні Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X Акціонери X Депозитарна установа X Інше немає Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ? Так Ні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Так Ні Підняттям карток X Бюлетенями (таємне голосування) X Підняттям рук X Інше немає Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? Так Ні Реорганізація X Додатковий випуск акцій X Унесення змін до статуту X Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X Інше Позачергові загальні збори не скликалися. Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: Так Ні Наглядова рада X Виконавчий орган X Ревізійна комісія (ревізор) X Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Акціонер (акціонери) власники 10 і більше відсотків простих акцій Товариства не подавали вимоги скликати загальні збори. Інше (зазначити) Позачергові загальні збори не ініціювалися і не скликалися. У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : У звітному періоді випадку не проведення чергових загальних зборів не було. У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: У звітному періоді випадку не проведення позачергових загальних зборів не було. Органи управління Який склад наглядової ради (за наявності) ? (осіб) Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 кількість членів наглядової ради - акціонерів 2 кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0 кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2 кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 Чи проводила наглядова рада самооцінку ? Так Ні Складу X Організації X Діяльності X Інші (запишіть) Самооцінку не проводили. У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань : Оцінка роботи членів наглядової ради не проводилася. Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 3 Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ? Так Ні Стратегічного планування X Аудиторський X З питань призначень і винагород X Інвестиційний X Інші (запишіть) немає Комітетів у наглядовій раді не створено. У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : Оцінка роботи членів наглядової ради не проводилася. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради : Комітетів наглядова рада не створювала, тому оцінка роботи комітетів не проводилася. Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? Так Ні Винагорода є фіксованою сумою X Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X Члени наглядової ради не отримують винагороди X Інше немає Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? Так Ні Галузеві знання і досвід роботи в галузі X Знання у сфері фінансів і менеджменту X Особисті якості (чесність, відповідальність) X Відсутність конфлікту інтересів X Граничний вік X Відсутні будь-які вимоги X Інше (запишіть) немає Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? Так Ні Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X Інше (запишіть) немає Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3 Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? Так Ні Положення про загальні збори акціонерів X Положення про наглядову раду X Положення про виконавчий орган X Положення про посадових осіб акціонерного товариства X Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X Положення про акції акціонерного товариства X Положення про порядок розподілу прибутку X Інше (запишіть) Інші документи відсутні у Товаристві. Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Так Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Так Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? Так Ні Не проводились взагалі X Менше ніж раз на рік X Раз на рік X Частіше ніж раз на рік X Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? Так Ні Загальні збори акціонерів X Наглядова рада X Виконавчий орган X Інше (запишіть) немає Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні З якої причини було змінено аудитора? Так Ні Не задовольняв професійний рівень X Не задовольняли умови договору з аудитором X Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X Інше (запишіть) немає Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? Так Ні Ревізійна комісія ( ревізор ) X Наглядова рада X Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X Стороння компанія або сторонній консультант X Перевірки не проводились X Інше (запишіть) немає З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? Так Ні З власної ініціативи X За дорученням загальних зборів X За дорученням наглядової ради X За зверненням виконавчого органу X На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X Інше (запишіть) немає Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? Так Ні Випуск акцій X Випуск депозитарних розписок X Випуск облігацій X Кредити банків X Фінансування з державного і місцевих бюджетів X Інше (запишіть) немає Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором Так, плануємо розпочати переговори Так, плануємо розпочати переговори в наступному році Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років Не визначились X Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: немає Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: немає Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. немає Коди Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01 Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод" за ЄДРПОУ 00306012 Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 1821184001 Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230 Вид економічної діяльності ПIДГОТУВАННЯ ТА ПРЯДIННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН за КВЕД 13.10 Середня кількість працівників 6 Одиниця виміру : тис. грн. Адреса 12122 Житомирська область Хорошiвський р-н с.Рижани вул.Заводська, 1, т.(04145)3-37-24 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності V Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату пере- ходу на МСФЗ 1 2 3 4 01.01.2012 I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 -- -- -- первісна вартість 1001 -- -- -- накопичена амортизація 1002 -- -- -- Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- -- Основні засоби 1010 934 839 1978 первісна вартість 1011 5969 5837 6160 знос 1012 5035 4998 4182 Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 -- -- -- інші фінансові інвестиції 1035 -- -- -- Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- Інші необоротні активи 1090 -- -- -- Усього за розділом I 1095 934 839 1978 II. Оборотні активи Запаси 1100 -- -- 26 Готова продукція 1103 -- -- 1 Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 37 24 3 Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 -- -- -- з бюджетом 1135 29 29 1 у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- -- Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 11 -- Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- Гроші та їх еквіваленти 1165 5 22 1 Рахунки в банках 1167 5 22 1 Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- -- Інші оборотні активи 1190 -- -- -- Усього за розділом II 1195 82 86 31 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- -- -- Баланс 1300 1016 925 2009 Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду На дату пере- ходу на МСФЗ 1 2 3 4 5 І. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 797 797 797 Капітал у дооцінках 1405 -- -- -- Додатковий капітал 1410 74 74 77 Резервний капітал 1415 -- -- -- Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -820 -1216 1001 Неоплачений капітал 1425 -- -- -- Вилучений капітал 1430 -- -- -- Усього за розділом I 1495 51 -345 1875 II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання 1500 -- -- -- Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- -- Довгострокові забезпечення 1520 -- -- -- Цільове фінансування 1525 -- -- -- Усього за розділом II 1595 -- -- -- IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 -- -- -- Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 -- -- -- товари, роботи, послуги 1615 238 282 92 розрахунками з бюджетом 1620 -- -- 20 у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- -- розрахунками зі страхування 1625 1 2 1 розрахунками з оплати праці 1630 9 15 21 Поточні забезпечення 1660 12 12 -- Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- Інші поточні зобов'язання 1690 705 959 -- Усього за розділом IІІ 1695 965 1270 134 ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 -- -- -- Баланс 1900 1016 925 2009 Примітки додаються. Генеральний директор ________________ Шевчук Юрій Миколайович (підпис) Головний бухгалтер ________________ Посада не передбачена штатним розписом (підпис) Коди Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01 Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод" за ЄДРПОУ 00306012 Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за 2017 рік Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 -- -- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (--) (--) Валовий: прибуток 2090 -- -- збиток 2095 (--) (--) Інші операційні доходи 2120 114 183 Адміністративні витрати 2130 (73) (73) Витрати на збут 2150 (--) (--) Інші операційні витрати 2180 (565) (227) Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 -- -- збиток 2195 (524) (117) Дохід від участі в капіталі 2200 -- -- Інші фінансові доходи 2220 -- -- Інші доходи 2240 128 -- Фінансові витрати 2250 (--) (--) Втрати від участі в капіталі 2255 (--) (--) Інші витрати 2270 (--) (--) Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 -- -- збиток 2295 (396) (117) Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -- Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- -- Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 -- -- збиток 2355 (396) (117) II. СУКУПНИЙ ДОХІД Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- Накопичені курсові різниці 2410 -- -- Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 -- -- Інший сукупний дохід 2445 -- -- Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 -- -- Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -396 -117 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Матеріальні затрати 2500 78 16 Витрати на оплату праці 2505 247 116 Відрахування на соціальні заходи 2510 49 37 Амортизація 2515 -- 267 Інші операційні витрати 2520 264 13 Разом 2550 638 449 ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 2600 3187715 3187715 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3187715 3187715 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 ( 0.12422690) ( 0.03670340) Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 ( 0.12422690) ( 0.03670340) Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- -- Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю (рядок 2610, 2615 гр.3,4) заповнено в гривнях, в тисячах вiн становить за звiтний перiод: -0,0001242269 тис.грн., за попереднiй перiод: -0,0000367034 тис.грн. Генеральний директор ________________ Шевчук Юрій Миколайович (підпис) Головний бухгалтер ________________ Посада не передбачена штатним розписом (підпис) Коди Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01 Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод" за ЄДРПОУ 00306012 Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) за 2017 рік Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 -- -- Повернення податків і зборів 3005 -- -- у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- Цільового фінансування 3010 -- -- Надходження від операційної оренди 3040 114 97 Інші надходження 3095 254 163 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 (18) (60) Праці 3105 (202) (114) Відрахувань на соціальні заходи 3110 (48) (25) Зобов'язань з податків і зборів 3115 (81) (58) Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (--) (1) Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (8) (11) Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (73) (46) Інші витрачання 3190 (2) (--) Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 17 3 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 -- -- необоротних активів 3205 -- -- Надходження від отриманих: відсотків 3215 -- -- дивідендів 3220 -- -- Надходження від деривативів 3225 -- -- Інші надходження 3250 -- -- Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 (--) (--) необоротних активів 3260 (--) (--) Виплати за деривативами 3270 (--) (--) Інші платежі 3290 (--) (--) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -- -- III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 -- -- Отримання позик 3305 -- -- Інші надходження 3340 -- -- Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 (--) (--) Погашення позик 3350 -- -- Сплату дивідендів 3355 (--) (--) Інші платежі 3390 (--) (--) Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -- Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 17 3 Залишок коштів на початок року 3405 5 2 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- Залишок коштів на кінець року 3415 22 5 Примiтки додаються. Генеральний директор ________________ Шевчук Юрiй Миколайович (підпис) Головний бухгалтер ________________ Посада не передбачена штатним розписом (підпис) Коди Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01 Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод" за ЄДРПОУ 00306012 Звіт про власний капітал за 2017 рік Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 Стаття Код рядка Зареєст-рований (пайовий) капітал Капітал у дооцін-ках Додат-ковий капітал Резер-вний капітал Нероз- поділе- ний прибуток (непокритий збиток) Неопла-чений капітал Вилу-чений капітал Всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Залишок на початок року 4000 797 -- 74 -- -820 -- -- 51 Коригування: Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- Скоригований залишок на початок року 4095 797 -- 74 -- -820 -- -- 51 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -- -- -- -- -396 -- -- -396 Інший сукупний дохід за звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- -- Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 -- -- -- -- -- -- -- -- Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- Відрахування до резервного капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- Внески учасників : Внески до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- Погашення заборгованості з капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- -- Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- Вилучення частки в капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- -396 -- -- -396 Залишок на кінець року 4300 797 -- 74 -- -1216 -- -- -345 Примiтки додаються. Генеральний директор ________________ Шевчук Юрiй Миколайович (підпис) Головний бухгалтер ________________ Посада не передбачена штатним розписом (підпис) Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ "ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 1. Загальна iнформацiя Публiчне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод" є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. ПАТ (ВАТ) "Володарсько-Волинський льонозавод" створене згiдно рiшення засновника - держави в особi РВ ФДМУ по Житомирськiй областi (код ЄДРПОУ 13578893) вiд 13 жовтня 1995 року № 414 шляхом перетворення державно-комунального пiдприємства по виробництву та переробцi льону "Володарсько-Волинський льонозавод" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно Декрету КМУ вiд 17 травня 1993 року №51-93 "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi". Зареєстроване Володарсько-Волинською РДА 13 жовтня 1995 року (реєстрацiйний № 1404), Товариство являється правонаступником усiх прав та обов'язкiв вищезгаданого ДКП. Загальними зборами акцiонерiв вiд 10 грудня 2012 року прийнято рiшення про приведення статусу Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", тому Товариство стало публiчним i здiйснює свою дiяльнiсть, керуючись Статутом в новiй редакцiї, затвердженим цими ж зборами акцiонерiв та зареєстрованим державним реєстратором Володарсько-Волинської райдержадмiнiстрацiї 20.12.12 за № 12851050010000068. Органiзацiйно-правова форма (КОПФГ - 230) та найменування емiтента українською мовою Публiчне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод" (ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод") Найменування емiтента англiйською мовою Publik Joint-stock Company "Volodarsko-Volynskiy Flax Plant" (PJSC "Volodarsko-Volynskiy Flax Plant") Код ЄДРПОУ 00306012 № свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата його видачi Серiя А00 №136869 вiд 20.11.1995 року № 128 512 0000 0000068 Виписка з ЄДР Серiя ААБ №663792 вiд 27.12.12 Мiсце вчинення реєстрацiйної дiї Вол-Волинська райдержадмiнiстрацiя Мiсцезнаходження емiтента вул. Заводська, 1, с. Рижани, Хорошiвський р-н, Житомирська обл., 12130 Телефон, факс (4145) 3-37-24, 5-31-59 Е-mail Немає Мультирахунок 26005109294 Назва банку, МФО ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", 380805 Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010 13.10 46.71 23.65 Пiдготування та прядiння текстильних волокон Оптова торгiвля твердим, рiдким та газоподiбним паливом Виготовлення виробiв iз волокнистого цементу Кiлькiсть акцiонерiв 1365 - ФО, 2 - ЮО, 1 номiнальний утримувач Середня чисельнiсть персоналу 6 Функцiональною валютою звiтностi є гривня, яка, являючись нацiональною валютою України, найкращим чином вiдображає економiчну сутнiсть бiльшостi операцiй, що проводились пiдприємством при пов'язаних з ними обставинами впродовж 2017 року, впливаючи на її дiяльнiсть. Фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк згiдно МСФЗ складена на основi iсторичної вартостi в тисячах гривень, якщо по тексту не зазначено iнше. Вона пiдготовлена на основi припущення, що пiдприємство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. 2. Умови, в яких функцiонує пiдприємство Економiка України схильна до негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та економiчного спаду. Весь звiтний рiк пов'язаний iз полiтичною нестабiльнiстю. Стабiльнiсть економiки в майбутньому в значнiй мiрi залежить вiд негайного проведення урядом України реформ i вiд ефективностi прийнятих економiчних, фiнансових та монетарних заходiв. 3. Можливi економiчнi ризики В ходi нормального ведення бiзнесу виникає можливiсть впливу на дiяльнiсть Товариства валютного та кредитного ризикiв. Валютний ризик Як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти, зокрема долар США, євро та рублi, вiдiграють значну роль у процесi проведення Компанiєю багатьох типiв операцiй в Українi. Кредитний ризик Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до концентрацiї кредитного ризику Товариства, складаються в основному з дебiторської заборгованостi за торговими операцiями. Товариство намагається управляти цим ризиком шляхом постiйного вiдстеження кредитоспроможностi клiєнтiв. Щодо ризикiв у зв'язку зi змiною цiн на продукцiю, Товариство не здiйснює основної дiяльностi, тому не укладало деривативних або iнших контрактiв з метою управлiння ризиком зниження цiн. 4. Основи подання фiнансової звiтностi За всi попереднi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (далi - П(С)БО). Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк була першою попередньою фiнансовою звiтнiстю, складеною за МСФЗ з частковим (ретроспективним) застосуванням вимог МСФЗ до сум та розкриттiв за 2011 рiк. Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) станом на 01 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Оскiльки залишки у фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 01.01.2012 року в процесi трансформацiї приведенi у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ (з ретроспективним перерахунком залишкiв на 01.01.11 та 31.12.11), датою першого застосування МСФЗ є 01 сiчня 2012 року. РФЗ за 2012 рiк пiдлягала трансформацiї i подавалась користувачам з дотриманням вимог МСФЗ, тому порiвняльнi данi за 2013 рiк за вимогами МСФЗ у пiдприємства були вiдображенi в рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк. Таким чином, починаючи з 2013 року пiдприємство готувало i складало рiчну фiнансову звiтнiсть за МСФЗ вже у повному комплектi. Вiдповiдно, такою вважається i фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк. В наказi про облiкову полiтику № 1 вiд 15 сiчня 2017 року передбачено, що в 2017 роцi бухгалтерський облiк ведеться за П(С)БО згiдно чинного Плану рахункiв бухгалтерського облiку з трансформацiєю залишкiв на початок та на кiнець звiтного перiоду складеної за П(С)БО фiнансової звiтностi ПАТ для приведення її у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi для цiлей, передбачених законодавством України, складається у форматi, затвердженому нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, для iнших цiлей складається у форматi, передбаченому МСФЗ. 5. Основнi положення облiкової полiтики Основа складання Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017 рiк складена вiдповiдно до МСФЗ на основi принципу iсторичної собiвартостi, за винятком фiнансових активiв, утримуваних для продажу, що вiдображенi за справедливою вартiстю. Товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть в гривнi (грн.) вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (далi - П(С)БО). Згiдно з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку (МСБО) 21 "Вплив змiн валютних курсiв" та його тлумаченням, валютою вимiру Товариства, яка вiдображає економiчну суть вiдповiдних подiй та обставин Товариства, є гривня. Перехiд на МСФЗ здiйснено з 01.01.2012 р. згiдно МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" (далi - МСФЗ 1). Представлена фiнансова звiтнiсть має вiдмiнностi вiд фiнансової звiтностi, яку Товариство складає згiдно з нормативними вимогами в Українi, оскiльки включає певнi коригування, не вiдображенi в бухгалтерському облiку Товариства, якi є необхiдними для представлення активiв та зобов'язань, фiнансових результатiв та руху грошових коштiв Товариства вiдповiдно до МСФЗ. Основнi коригування стосуються: 1) списання активiв, якi не вiдповiдають критерiям його визнання; 2) перекласифiкацiї доходiв та витрат; 3) подання iнформацiї щодо виправлення помилок минулих перiодiв. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство прийняла рiшення оцiнювати об'єкти основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ (умовно-первiсна вартiсть). Вiдповiднi донарахування були проведенi у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Використання оцiнок Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок i припущень, що впливають на суми, зазначенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв експлуатацiї основних засобiв, оцiнки запасiв, визнання та оцiнки забезпечень, погашення майбутнiх економiчних вигод. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, що була вiдома на момент складання фiнансової звiтностi. Вони визначаються на основi найбiльш ймовiрного сценарiю майбутнього розвитку бiзнесу Товариства (включаючи бiзнес-середовище). Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки на час складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як очiкувала Товариство. Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на оцiнки, рiзницi вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) i змiнюються припущення. Операцiї в iноземнiй валютi Операцiй в iноземнiй валютi пiдприємство не здiйснює Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи на балансi Товариства не значаться. Основнi засоби Основнi засоби (далi - ОЗ) вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Матерiальнi активи, термiном корисного використання бiльше 1 року i вартiстю менше 6000,00 грн. не визнаються у складi ОЗ i не амортизуються, а списуються на витрати перiоду при введеннi в експлуатацiю. " Амортизацiя нараховується лише на зданий в операцiйну оренду склад, а на решту ОЗ - не нараховується, оскiльки по причинi вiдсутностi основної дiяльностi вони законсервованi. Витрати, понесенi пiсля введення ОЗ в експлуатацiю, наприклад, поточний ремонт, технiчне обслуговування та капiтальний ремонт, як правило, вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у перiодi, в якому вони були понесенi. У ситуацiях, коли можна чiтко довести, що зазначенi витрати призвели до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об'єкту ОЗ понад первiсно очiкуванi економiчнi вигоди, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв. Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта ОЗ активом, визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта. Дооцiнка ОЗ списується на нерозподiлений прибуток одночасно з використанням об'єкта ОЗ. Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна нерухомiсть, як окремий компонент звiтностi, в балансi не видiлена. Фiнансовi iнвестицiї Фiнансовi iнвестицiї в балансi пiдприємства не значаться. Грошовi кошти Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських рахунках. Депозити вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть визнається i вiдображається за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Визначення резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у випадку, коли отримання суми заборгованостi в повному обсязi бiльше не вважається ймовiрним. Резерв сумнiвних боргiв визнається в розмiрi абсолютної сумнiвної заборгованостi при вiднесеннi дебiтора до сумнiвних. Безнадiйна заборгованiсть списується, коли про неї стає вiдомо. Запаси Товарнi запаси оцiнюються за нижчою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це оцiночна продажна цiна в процесi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням оцiночних витрат на здiйснення доробки, а також оцiночних витрат, необхiдних для здiйснення реалiзацiї. Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вiдповiдну частку накладних витрат, що визначаються виходячи з нормальної потужностi, за виключенням витрат за позиками. Акцiонерний капiтал Простi акцiї Товариства визнаються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої за них Товариством. Управлiння капiталом: Основна задача Товариства при управлiннi капiталом - збереження можливостi безперервно функцiонувати з метою забезпечення необхiдної прибутковостi акцiонерам i вигiд зацiкавленим сторонам, а також збереження оптимальної структури капiталу i зниження його вартостi. Для пiдтримання структури капiталу i його коригування Товариство може коригувати суму дивiдендiв, належну до виплати акцiонерам, провести повернення капiталу акцiонерам, випустити новi акцiї, продати активи для зниження заборгованостей або залучити новi кредити. Процентнi кредити та позики Кредити та позики Товариством не залучались. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається за амортизованою вартiстю. Непередбаченi активи та непередбаченi зобов'язання Непередбаченi зобов'язання у фiнансовiй звiтностi не визнаються, крiм випадкiв, коли є вiрогiднiсть того, що для розрахунку за зобов'язанням необхiдне вибуття економiчних ресурсiв, що може бути визначене з достатньою достовiрнiстю. Iнформацiя про цi зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Забезпечення Забезпечення визнаються якщо: 1) Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або фактичну) внаслiдок минулої подiї; 2) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi; 3) можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi. У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються. Суми, якi визнанi Товариством як забезпечення, є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення теперiшньої заборгованостi на дату балансу. У випадках, коли вплив грошей у часi суттєвий, сума забезпечення визначається за теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов'язання. Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для вiдображення поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення заборгованостi, забезпечення сторнується. Визнання доходiв та витрат Дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на додану вартiсть, iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження i значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товари, переходять до покупця. Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати облiковуються по мiрi понесення та вiдображення в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у вiдповiдному перiодi. Податок на прибуток Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань за всiма тимчасовими рiзницями на дату балансу мiж податковими базами активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансового облiку. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх оподаткованих тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх неоподаткованих тимчасових рiзниць та перенесення на подальшi перiоди невикористаних податкових збиткiв тiєю мiрою, якою є ймовiрним майбутнiй оподаткований прибуток, щодо якого можна використати неоподаткованi тимчасовi рiзницi та невикористанi податковi збитки. На кожну дату складання бухгалтерського балансу Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує її, коли перестає iснувати ймовiрнiсть отримання достатнього податкового прибутку, що дозволило б реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується у перiодi реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання, 'рунтуючись на ставках податку та податкових законах, що набули чинностi або були затвердженi на дату балансу. Внески до Державного пенсiйного фонду Товариство не має нiяких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи України, що вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. Крiм цього, в Товариства не iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю та iнших компенсацiйних програм, якi б потребували додаткових нарахувань. 6. Iстотнi судження i джерела невизначеностi у оцiнках Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Строки корисного використання основних засобiв Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке базується на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися цi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. 7. Пов'язанi сторони МСБО 24 дає визначення пов'язаних осiб, якими на пiдприємствi являються: а) фiзична особа або близький родич такої особи, яка має в статутному капiталi не менше 10% акцiй пiдприємства, якщо така особа контролює пiдприємство та має суттєвий вплив на пiдприємство, або суб'єкт господарювання, зв'язаний з пiдприємством; б) є членом провiдного управлiнського персоналу пiдприємства, або материнського пiдприємства. в) близькi родичi фiзичної особи - члени родини, якi, за очiкуванням, можуть впливати на таку особу, або перебувати пiд впливом при здiйсненнi операцiй з пiдприємством. В розрахунках з пов'язаними особами застосовуються звичайнi цiни, як для всiх споживачiв. Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону, або здiйснювати суттєвий влив на прийняття нею фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. Пов'язанi особи ПАТ "Вол-Волинський льонозавод": - головний акцiонер ТОВ "ЛIНЕН ОФ ДЕСНА" (Код ЄДРПОУ 36235356; 41400, Україна, Сумська обл., м. Глухiв вул. Терещенкiв, 45) яке є власником 1916852 акцiй, що складає 60,1325 %; - керiвник господарюючого суб'єкта генеральний директор Шевчук Юрiй Миколайович; - Голова наглядової ради та голова ревiзiйної комiсiї Операцiї купiвлi-продажу iз цими пов'язаними особами у 2017 роцi не здiйснювались. Управлiнський персонал пiдприємства не отримував нiяких винагород, окрiм плати в межах трудових вiдносин вiдповiдно до трудового законодавства та штатного розкладу. 8. Основнi засоби Станом на 31 грудня 2017 року балансова вартiсть ОЗ Товариства складає 839 тис. грн., первiсна вартiсть - 5837 тис. грн. За даними бухгалтерського облiку та звiтностi в 2017 роцi знос в сумi 7,6 тис. грн. нараховано лише на зданий в операцiйну оренду склад. За результатами щорiчного тесту на знецiнення необоротних активiв, керiвництво має об'рунтовану впевненiсть стосовно того, що ОЗ не знецiнились. Впродовж 2017 року вибули (списанi про причинi 100 % нарахування зносу) ОЗ первiсною вартiстю 150,1 тис. грн. У зв'язку з тим, що пiдприємство не користується позиковими коштами у нього вiдсутнi ОЗ в заставi, переданi установам банкiв як забезпечення грошових зобов'язань по отриманих кредитах. 9. Запаси У фiнансовiй звiтностi Товариства за 2017 рiк запасiв немає. 10. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 8.1. Склад короткострокової дебiторської заборгованостi: (тис. грн.) Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше Код рядка 31.12.16 31.12.17 За поставками вiтчизняним покупцям 1125 37 24 За поставками iноземним покупцям 1125 Аванси на поставки 1130 Заборгованостi з податку на дохiд (CIT) 1135 Заборгованостi перед бюджетом, за винятком податку (CIT) 1135 29 29 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 1155 11 11 в т.ч. заборгованiсть перед органами соцiального страхування 1155 в т.ч. виданi кошти пiд звiт працiвникам 1155 в т.ч. виданi позики спiвробiтникам 1155 в т.ч. розрахунки за претензiями, з вiдшкодування завданих збиткiв 1155 в т.ч. iнше 1155 11 11 Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше брутто, разом 77 64 Вiдрахування на актуалiзацiю вартостi заборгованостей 1125 Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше нетто, всього 77 64 Вся заборгованiсть є поточною з термiном погашення до 12 мiсяцiв. 11.2. Склад довгострокової дебiторської заборгованостi: Довгострокової дебiторської заборгованостi за балансом товариства не значиться. 11. Грошовi кошти (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.16 31.12.17 Грошовi кошти в касi 1166 Грошовi кошти в банку: 1167 5 22 Поточний рахунок гривневий 5 22 Поточний рахунок валютний Корпоративнi картковi рахунки Депозити до 1 року Iншi грошовi активи Грошовi кошти та їх еквiваленти, всього 1165 5 22 Використання грошових коштiв нiчим не обмежено. 12. Iншi активи (тис. грн.) Iншi активи Код рядка 31.12.16 31.12.17 Неотриманi податковi накладнi, якi можуть бути врахованi в зменшення податку на додану вартiсть в майбутнiх перiодах Iншi активи Iншi активи, всього 1190 13. Акцiонерний капiтал Акцiонерний капiтал Товариства має такий вигляд: (тис. грн.) Змiст 31.12.16 31.12.17 Зареєстрований акцiонерний капiтал 797 797 Кiлькiсть простих iменних акцiй 3.187.715 3.187.715 Вилученi акцiї - - Всього капiталу 797 797 Станом на дату балансу зареєстрована кiлькiсть акцiй пiдприємства складає: 3.187.715 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, що становить 100% статутного капiталу в сумi 796.928,75 грн. У звiтному перiодi додаткова емiсiя акцiй не здiйснювалась. Додатковий випуск акцiй не планується. 14. Додатковий капiтал Додатковий капiтал станом на 31.12.2016 р. складається з наступного капiталу: " 37 тис. грн. - капiтал у дооцiнках (дооцiнка ОЗ в процесi трансформацiї балансу на дату переходу на МСФЗ)4 " 37 тис. грн. - емiсiйний дохiд, що виник в 2007 роцi при придбаннi акцiй головним акцiонером Товариства. 15. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 15.1. Короткострокову кредиторську заборгованiсть Товариство визнає поточною та оцiнює за сумою погашення. Структура поточних зобов'язань має такий вигляд: (тис. грн.) Короткостроковi зобов'язання за поставками та iнше Код рядка 31.12.16 31.12.17 1 2 3 4 Короткостроковi кредити банкiв 1600 - - Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1610 Заборгованiсть за акцiї 1610 За поставками за товари, роботи, послуги перед вiтчизняними постачальниками 1615 238 282 За поставками за товари, роботи, послуги перед iноземними постачальниками 1615 Аванси, отриманi на поставки 1635 З податку на дохiд 1620 За бюджетними розрахунками, без податку на дохiд (CIT) 1620 23 За заробiтною платою 1630 9 15 Заборгованiсть перед органами соцiального страхування 1625 1 2 За дивiдендами 1640 Поточна заборгованiсть за процентами позик, кредитiв 1690 Iнше 1690 705 959 Короткостроковi зобов'язання за поставками та iнше, всього 976 1258 15.2. Структура довгострокової кредиторської заборгованостi: (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.16 31.12.17 Iншi довгостроковi позики вiд пов'язаної особи Iншi довгостроковi акредитиви (в iноземнiй валютi) Iншi довгостроковi зобов'язання за придбанi акцiї Довгостроковi зобов'язання, всього 1515 16. Короткостроковi резерви Стан короткострокових резервiв у звiтному перiодi був наступним: (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.16 31.12.17 Резерв на оплату вiдпусток працiвникам 12 12 Резерв по гарантiйним ремонтам Всього 1660 12 12 Поточнi забезпечення вiдображенi у виглядi резерву на виплату вiдпусток персоналу в сумi 12 тис. грн., який був розрахований в процесi трансформацiї балансу станом на 01.01.2012 р. згiдно вимог МСФЗ. У звiтному перiодi Товариством резерви не створювались. 17. Позики Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не має зобов'язань по позиках, оскiльки позиковими коштами не користується. 18. Iнформацiя за сегментами Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв не представлена оскiльки за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року Товариством видiлено 1 господарський сегмент. Операцiйнi сегменти, якi, вiдповiдно до облiкової полiтики: - були iдентифiкованi вiдповiдно до визначення операцiйного сегмента або є об'єднанням сегментiв; - перевищує кiлькiснi пороги для звiтних сегментiв - вiдсутнi. 19. Доходи У звiтному перiодi виручка вiд реалiзацiї мала такий вигляд: 19.1 Дохiд вiд реалiзацiї Структура доходiв пiдприємства: (тис. грн.) Показник Код рядка 2016 рiк 2017 рiк Доходи вiд продажу: готової продукцiї власного виробництва, товарiв, послуг iнших оборотних активiв послуг з оренди 2120 92 114 Списання прострокованої кредиторської заборгованостi 91 Надходження за зданий металобрухт 128 Всього 2000 183 242 19.2 Iншi операцiйнi доходи та витрати Структура iнших операцiйних та iнших доходiв: (тис. грн.) Iншi операцiйнi доходи Код рядка 2016 рiк 2017 рiк 1 2 3 4 Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 2120 92 114 Дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць Вiдшкодування ранiше списаних активiв Одержанi штрафи, пенi, неустойки тощо Iнвентаризацiйнi рiзницi (понад норми) (надлишки та невiдшкодованi нестачi) Дохiд вiд купiвлi-продажу iноземної валюти Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 91 Iншi доходи 128 Iншi операцiйнi доходи, всього 2120 183 242 20. Витрати 20.1 Фактичнi витрати пiдприємства у фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк були поданi наступним чином: Види витрат Сума, тис. грн. адмiнiстративнi витрати 73 iншi операцiйнi витрати 565 податок на прибуток Всього 638 20.2 Витрати за економiчною класифiкацiєю у фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк мають такий вигляд: Види витрат Сума, тис. грн. Матерiальнi витрати 78 Витрати на оплату працi 247 Вiдрахування на соцiальнi заходи 49 Амортизацiя Iншi операцiйнi витрати 264 Всього 638 21. Юридичнi та iншi питання Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здiйснення операцiй, продовжує розвиватися як наслiдок переходу до ринкової економiки. Положення законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, регiональних i центральних органiв державної влади та iнших урядових iнститутiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання не спiвпадають. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснювалась цiлком вiдповiдно до законодавства, i всi передбаченi законодавством податки були нарахованi або сплаченi. У випадках, коли порядок нарахування i сума податкових зобов'язань були невизначеними, нарахування здiйснювалися на основi найкращих оцiнок керiвництва. Судовi позови до Товариства вiд iнших осiб з ризиками суттєвих вiдтокiв економiчних вигод вiдсутнi. 22. Управлiння капiталом Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: " зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; " забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. 23. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 24. Подiї пiсля звiтної дати Пiсля 31 грудня 2017 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi подiй, якi могли б вплинути на фiнансовий стан Товариства, не вiдбулося. Ця фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк, була затверджена керiвництвом до надання зборам акцiонерiв Товариства Наглядовою Радою 25 сiчня 2017 року. Генеральний директор __________________________________ Шевчук Ю.М. Немає Немає Немає XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Екаунт" 2 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31133478 3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10008, Україна, м. Житомир, Новий бульвар, 9, оф. 1 4 Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2429 26.01.2001 5 Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів д/н д/н д/н д/н д/н 6 Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 264/4 31.01.2013 7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017 8 Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 02 9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) Керуючись вимогами МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" (переглянутий) висловлюємо думку, що за винятком впливу питань, викладених в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до П(С)БО. 10 Номер та дата договору на проведення аудиту 6 06.10.2017 11 Дата початку та дата закінчення аудиту 06.10.2017 - 31.01.2018 12 Дата аудиторського висновку (звіту) 31.01.2018 13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 8800.00 14 Текст аудиторського висновку (звіту) : 1. Адресат Цей звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності призначається власникам цінних паперів та керівництву Публічного акціонерного товариства "Володарсько-Волинський льонозавод" (далі - Товариство, ПАТ "Вол-Волинський льонозавод") і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НК ЦПФР) при розкритті інформації емітентом та іншим користувачам згідно чинного законодавства України. 2. Вступний параграф - Основні відомості про емітента Організаційно-правова форма (КОПФГ - 230) та найменування емітента українською мовою Публічне акціонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод" Найменування емітента англійською мовою Publik Joint-stock Company "Volodarsko-Volynskiy Flax Plant" (PJSC "Volodarsko-Volynskiy Flax Plant") Код ЄДРПОУ 00306012 № свідоцтва про державну реєстрацію та дата його видачі Серія А00 №136869 від 20.11.1995 року № 128 512 0000 0000068 Виписка з ЄДР Серія ААБ №663792 від 27.12.12 Місце вчинення реєстраційної дії Хорошівська (Вол-Волинська) РДА Місцезнаходження емітента вул. Заводська, 1, с. Рижани, Хорошівський р-н, Житомирська обл., 12122 Телефон, факс (4145) 3-37-24, 5-31-59 Е-mail Немає Мультирахунок 26005109294 Назва банку, МФО ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", 380805 Основні види діяльності за КВЕД-2010 13.10 46.71 23.65 Підготування та прядіння текстильних волокон Оптова торгівля твердим, рідким та газоподібним паливом Виготовлення виробів із волокнистого цементу Кількість акціонерів 1367 Середня чисельність працівників 6 Дата скликання зборів акціонерів в 2017 році 28 квітня 2017 року Відповідальні посадові особи в 2017 році Генеральний директор Шевчук Юрій Миколайович 3. Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ "Вол-Волинський льонозавод", складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) станом на 31.12.2017 року, яка являється повним комплектом фінансової звітності суб'єкта господарювання, а саме: " Баланс ( Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року ( форма №1); " Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік (форма №2); " Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік (форма №3); " Звіт про власний капітал за 2017 рік (форма №4); " Примітки, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ та містять стисле викладення облікових політик за МСФЗ та іншу пояснювальну інформацію. Концептуальною основою складання та подання цієї фінансової звітності являються Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ). Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ-МСБО, а також статті 40 Закону України "Про цінні папери". Керуючись вимогами МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" (переглянутий) висловлюємо думку, що за винятком впливу питань, викладених в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до П(С)БО. 3.1. Основа для думки з застереженням " В бухгалтерському обліку Товариства впродовж усього 2017 року обліковуються (тобто визнаються Товариством як актив) повністю зношені основні засоби за історичною вартістю 338,8 тис. грн. Товариство не переглядало доцільність продовження експлуатації придатних до використання основних засобів та не визначило строк корисного їх використання або припинення їх визнання. Однак це не впливає суттєво та всеохоплююче на фінансову звітність Товариства; " Згідно МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" Товариство ще на 31.12.12 створило поточні забезпечення у вигляді резерву виплати відпусток персоналу в сумі 12,4 тис. грн., який формується в кінці звітного року, виходячи із фонду оплати праці, розрахункового оцінюючого коефіцієнта, але не використовувало його взагалі, списуючи витрати на оплату вілпусток персоналу безпосередньо на витрати періоду. Зазначені обставини мають обмежений вплив на фінансову звітність та не призводять до викривлення відображеного у звітах загального фінансового стану Товариства. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно МСА викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 4. Ключові питання аудиту Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження були значущими під час аудиту фінансової звітності Товариства за звітний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки із застереженням щодо цієї фінансової звітності, при цьому ми не конкретизуємо цих питань та не висловлюємо окремої думки щодо них. 5. Безперервність діяльності Відповідно до МСА 570 "Безперервність" (переглянутий) в процесі фінансового аналізу отримано свідчення щодо існування загрози безперервній діяльності Товариства, а саме: вартість чистих оборотних активів товариства є значно меншою статутного капіталу. Ці обставини можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 6. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до МСФЗ та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає потрібним для того, щоб забезпечити: - складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; - виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів) Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, - відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; - відсутність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НК ЦПФР разом з фінансовою звітністю; - доречності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА №200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту". Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного подання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам функціонування підприємства. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах впродовж звітного періоду. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це доречно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії. 7. Відповідальність аудиторки за аудит фінансової звітності Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. У зв'язку з тим, що умовами договору не передбачалось проведення поглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені порушення з відповідними наслідками. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудиторки та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудиторкою розглянуто заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Отримані в процесі аудиту аудиторські докази є достатніми та прийнятними для формулювання підстави задля висловлення модифікованої аудиторської думки. Аудиторка не несе відповідальності за достовірність фінансової звітності після дати підписання аудиторського висновку. Після підписання і до офіційного оприлюднення фінансової звітності підприємства, відповідальність за інформування про подальші події, які впливають на достовірність звітності, повністю лежить на керівництві акціонерного товариства. ІІ. Інша допоміжна інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудиторки щодо неї Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, яка подається та оприлюднюється разом з фінансовою звітністю. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на цю інформацію, ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з цією іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. Під час виконання завдання нами здійснено аудиторські процедури щодо виявлення наявних суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", проведена перевірка розділу звіту щодо корпоративного управління на наявність та достовірність інформації у звіті. 1. Зважаючи на вимоги НК ЦПФР щодо розкриття інформації емітентами при поданні до НК ЦПФР та оприлюдненні обов'язкової річної фінансової звітності згідно Положення НК ЦПФР №2826 від 03.12.13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.13 за № 2180/24712, зі змінами, внесеними згідно рішення №403 від 10.08.17, зареєстрованими в Мінюсті України 06.09.17 за №1096/30964, вважаємо необхідним здійснити огляд такої інформації: 1.1 Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2017 року розрахована аудиторкою згідно Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням НК ЦПФР від 17.11.2004 року № 485, і дорівнює (345) тис. грн. СК Товариства становить 797 тис. грн., отже, чисті активи менші СК підприємства на 1142 тис. грн., що не відповідає вимогам ч.3 ст. 155 ЦКУ, якими передбачено: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів буде меншою від СК, АТ зобов'язане оголосити про його зменшення та зареєструвати відповідні зміни у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від встановленого законом мінімального розміру СК, товариство підлягає ліквідації". Наразі у Товариства виникає обов'язок щодо зменшення СК. 1.2. Інша обов'язкова інформація визначена вищевказаним Положенням (із змінами) і розкривається емітентом разом з фiнансовою звiтнiстю. В ході аудиторських процедур на предмет виявлення суттєвих невідповідностей між перевіреною аудиторкою річною фінансовою звітністю та цією інформацією, що подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю згідно вимог цього Положення та МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" отримано достатню впевненість у відсутності таких невідповідностей. 1.3. Щодо наявності значних правочинів у звітному періоді вважаю необхідним висловитися окремо. Ними згідно ст. 70 ЗУ "Про акціонерні товариства" № 514-VІ від 17.09.08 (із змінами та доповненнями) вважаються дії, предметом яких є ринкова вартість майна або послуг понад 10 відсотків вартості активів за даними останньої РФЗ. Для Товариства таким вартісним критерієм на 2017 рік є понад 101,6 тис. грн. Дослідивши надані до аудиторської перевірки документи на предмет вчинення значних правочинів, зазначимо, що впродовж 2017 року Товариство не укладало будь-яких значних правочинів та не має невиконаних значних правочинів попередніх звітних періодів. 1.4. Виникнення та розкриття особливої інформації про емітента. За наданою Товариством та підтвердженою в процесі аудиту інформацією впродовж звітного періоду подій, визначених ч. 1 ст. 41 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок", як такі, що можуть суттєво вплинути на фінансово-господарський стан підприємства та зумовити зміну вартості його цінних паперів не відбулося. 1.5. Органами корпоративного управління Товариства являються: " вищий орган - загальні збори акціонерів, які скликалися 28 квітня 2017 року, але не відбулися по причині відсутності власника контрольного пакета акцій; " орган управління - наглядова рада у складі 3-х осіб обирається зборами терміном на 3 роки; " одноосібний виконавчий орган - генеральний директор призначається Наглядовою радою строком на 3 роки; " контролюючий орган - Ревізійна комісія в кількості 3-х осіб обирається зборами терміном на 3 роки. Голова та члени наглядової ради, генеральний директор та голова ревізійної комісії являються посадовими особами органів управління Товариством та несуть відповідальність згідно чинного законодавства. Посада корпоративного секретаря штатним розкладом не передбачена. Стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам ЗУ "Про акціонерні товариства", статуту Товариства, внутрішнім нормативно-розпорядчим документам. 1.6. Керуючись принципом професійного скептицизму згідно вимог МСА 240 та 315, нами iдентифiковано i оцiнено ризики суттєвого викривлення РФЗ внаслiдок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього контролю. Під час аудиту зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у Товаристві, діючу на підприємстві систему внутрішнього контролю можна вважати задовільною. Крім того, отримано розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", нами виконані процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудиторкою були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання з просьбою надати інформацію, яка, ймовірно, могла б допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Згідно отриманих на запити аудиторки пояснень, як того вимагають МСА, керiвник, відповідальний за фiнансову інформацію, заперечив факти шахрайства або пiдозри у шахрайствi, які можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства. Нами не виявлено жодних свідчень наявності суттєвих викривлень у фінансовій звітності підприємства за 2017 рік внаслiдок шахрайства, тобто пропусків, перекручень та суттєвих суперечностей з наведеною у фiнансової звiтностi інформацією. Крім того, були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірка, отримано розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 5.7 Наявність подій, які потребують коригування фінансової звітності чи розкриття інформації після дати підписання балансу на запит аудиторки управлінським персоналом Товариства заперечується. За період з 01.01.2018 р. по дату підписання цього аудиторського звіту не відбулося подій, які б істотно вплинули на фінансову звітність підприємства. 2. Розкриття інформації про активи, пасиви та фінансові результати Станом на 31.12.17 у складеному згідно вимог МСФЗ балансі (Звіті про фінансовий стан) Товариства достовірно відображені ресурси в сумі 925 тис. грн., які у порівнянні з торішніми зменшились на 91 тис. грн., або на 8,9%, внаслідок зменшення балансової вартості основних засобів (далі - ОЗ). Оцінка майна Товариства визначена достовірно, що в цілому відповідає вимогам МСБО 1 "Подання фінансових звітів", яким є: 2.1 Активи у вигляді необоротних активів в сумі 839 тис. грн. та оборотних активів в сумі 86 тис. грн., що становить відповідно 90,7 % та 9,3 % від загальної вартості майна Товариства На думку аудиторки інформація за видами активів Товариства станом на 31 грудня 2017 року в цілому розкрита відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Складовими активів являються: " власні основні засоби залишковою вартістю 839 тис. грн., первісною вартістю 5837 тис. грн. та накопиченим зносом 4998 тис. грн., оцінка яких у обліку та звітності здійснюється за історичною вартістю, що прийнята в якості справедливої вартості об'єктів ОЗ. Ця вартість була використана як доцільна собівартість на дату переходу на МСФЗ і використовується нині. Аналітичний облік ОЗ ведеться у відомості обліку ОЗ за собівартістю придбання по інвентарних об'єктах, згрупованих згідно вимог податкового законодавства. За даними бухгалтерського обліку в 2017 році вибуло ОЗ первісною вартістю 150,1 тис. грн., придбання не було. Інформація про склад ОЗ наведена в примітках до річної фінансової звітності достовірно. З метою оцінки технічного стану ОЗ на дату балансу розрахуємо такі показники: ў ступінь зношеності ОЗ, який становить 0,856 або 85,6 % первісної вартості ОЗ; ў коефіцієнт придатності ОЗ - 0,144 % (14,4 %); ў коефіцієнт оновлення ОЗ - 0; ў коефіцієнт вибуття ОЗ - 0,025. ў Експрес-аналіз руху та технічного стану ОЗ характеризує виробничий потенціал підприємства і свідчить, що ОЗ дуже зношені і у випадку відновлення повноцінної господарської діяльності потребують інтенсивного оновлення. " дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 24 тис. грн.; " дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 29 тис. грн.; " інша поточна дебіторська заборгованість - 11 тис. грн. Дебіторську заборгованість (далі - ДЗ) як фінансовий інструмент, Товариство визнає поточною і сподівається погасити впродовж 12 місяців від дати балансу. За наданою управлінським персоналом інформацією у звітному році сумнівна та безнадійна ДЗ не списувалась. Суцільною перевіркою регістрів аналітичного обліку рахунків: 361, 372, 377, 631, 685, на яких здійснюється облік дебіторської та кредиторської заборгованості простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості не встановлено. Облік ДЗ в цілому відповідає вимогам П(С)БО-10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом МФУ від 08.10.1999 р. № 237 та не суперечить МСБО-МСФЗ. " грошові кошти в сумі 22 тис. грн. станом на дату балансу відображають кошти на поточному рахунку в банку, що підтверджено випискою установи банку на останній день року. Облік касових операцій та безготівкових коштів здійснюється на рахунках 3 класу "Кошти, розрахунки та інші активи" з дотриманням вимог чинного законодавства. Валютних операцiй пiдприємство не здiйснює. Перевіркою Звіту про рух грошових коштів за 2017 рік встановлено, що він складений на основі трансформованого балансу та звіту про фінансові результати прямим методом згідно вимог МСБО 7. Інформація про рух грошових потоків (надходження та видатки) за звітний період відображена в цілому достовірно, зокрема: чистий рух коштів від операційної діяльності складає 19 тис. грн. Результатом чистого руху грошових потоків за звiтний перiод є їх збільшення на 19 тис. грн. 2.2 Пасиви Аналіз даних балансу на кінець 2017 року свідчить, що в загальному обсязі джерел (господарських засобів) в сумі 925 тис. грн. переважають залучені кошти в сумі 1270 тис. грн., частка яких становить 137,3 %, доля власного капіталу в сумі (345) тис. грн. є від'ємною. Складовими пасиву балансу являються: " статутний капітал (далі - СК) в сумі 797 тис. грн. створений для забезпечення діяльності ПАТ (ВАТ) "Володарсько-Волинський льонозавод". СК в розмірі 796.928,75 грн. розподілений на 3.187.715 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна в бездокументарній формі існування підтверджено виданим НК ЦПФР свідоцтвом від 07 лютого 2013 року за № 69/06/1/00. Дата реєстрації емісії акцій - 08 листопада 2000 року, видане свідоцтво 07 лютого 2013 року за №69/06/1/00. Розмір СК є незмінним з моменту його реєстрації. ПАТ (ВАТ) "Володарсько-Волинський льонозавод" створене згідно рішення засновника - держави в особі РВ ФДМУ по Житомирській області (код ЄДРПОУ 13578893) від 13 жовтня 1995 року № 414 шляхом перетворення державно-комунального підприємства по виробництву та переробці льону "Володарсько-Волинський льонозавод" у відкрите акціонерне товариство згідно з Декретом КМУ від 17 травня 1993 року №51-93 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі". Зареєстроване Володарсько-Волинською РДА 13 жовтня 1995 року (реєстраційний № 1404). Проаналізувавши наказ РВ ФДМУ по Житомирській області від 17.08.1999 р. за № 315-ЗП про завершення приватизації ВАТ "Вол-Волинський льонозавод" та план розміщення акцій, згідно яких розміщення акцій здійснено повністю, підтверджую, що заявлений на дату балансу СК в сумі 796.928,75 грн. погашений повністю в процесі приватизації майна як вартість цілісного майнового комплексу об'єкта приватизації. На виконання вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" загальними зборами акціонерів від 10 грудня 2012 року прийнято рішення про приведення статусу ВАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" у відповідність до вимог цього Закону шляхом перетворення його у публічне акціонерне товариство, що зафіксовано в новій редакції статуту, зареєстрованого державним реєстратором Вол-Волинської райдержадміністрації 20.12.12 за № 1 285 105 0010 000068. Первинне розміщення акцій здійснено по номінальній вартості, емісійного доходу не виникло, неоплачений та додатковий вкладений капітал в обліку та звітності Товариства відсутні. Однак в процесі викупу акцій в 2006 році виник емісійний дохід в сумі 37414,82 грн., який обліковується на 421 рахунку. Облік СК здійснюється на рахунку № 40 та відповідає вимогам чинного законодавства. За наданою Товариством інформацією на дату балансу нараховується: ў 1365 акціонерів - фізичних осіб, яким належить 1121833 акцій, або 35,1924%; ў 3 акціонери - юридичні особи, яким належить 2065882 акцій, або 64,8076 %; ў Державна частка в СК Товариства відсутня. Власником частки в СК понад 10 % на дату балансу являється: " ТОВ "ЛІНЕН ОФ ДЕСНА" (Код ЄДРПОУ 36235356; 41400, Україна, Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 45) , яке є володарем 1916852 акцій, або 60,1325 %. " інший додатковий капітал в сумі 74 тис. грн. відображає емісійний дохід в сумі 37 тис. грн. та здійснену в процесі трансформації балансу на дату переходу на МСФЗ дооцінку ОЗ до їх справедливої вартості в сумі 37 тис. грн.. " нерозподілені прибутки (непокриті збитки) в сумі (1216) тис. грн. коригують (зменшують) власний капітал Товариства. Вони збільшились внаслідок одержаного у звітному році збитку в сумі 396 тис. грн. На дату балансу власний капітал Товариства складає (345) тис. грн., що відображено у Звіті про власний капітал. Він зменшений у порівнянні з торішнім за рахунок збитку в сумі 396 тис. грн. та вiдображає iнформацiю про негативні змiни в сумі 396 тис. грн., які вiдбулися у власному капiталi в 2017 році. " поточні зобов'язання та забезпечення в сумі 1270 тис. грн. оцінені за сумою погашення. Впродовж 2017 року загальна сума боргів Товариства зросла на 305 тис. грн. або на 31,6 %, за рахунок зростання всіх складових поточної кредиторської заборгованості, що є негативною тенденцією. Складовими цих зобов'язань являються: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 282 тис. грн.; - за розрахунками із страхування - 2 тис. грн.; - за розрахунками з оплати праці - 15 тис. грн.; - іншої поточної заборгованості - 959 тис. грн.; - поточні забезпечення - 12 тис. грн. Первісне визнання фінансових зобов'язань здійснюється на дату укладання угоди, в результаті якої підприємство стає стороною за договором, який по суті є фінансовим інструментом. Підприємство припиняє визнання фінансового зобов'язання в той момент, коли припиняються або анулюються його обов'язки за відповідним договором або закінчується термін їх дії. МСБО 37 "Забезпечення, не передбаченi зобов'язання та не передбаченi активи" передбачають створення забезпечень для виплат відпусток працівникам, додаткового пенсійного забезпечення, виконання гарантійних зобов'язань, реструктуризації, виконання зобов'язань при припиненні діяльності, виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів. На виконання цих вимог ще в процесі трансформації балансу станом на 01.01.2012 р. згідно вимог МСФЗ Товариством розраховано резерв для виконання зобов'язань з виплати відпусток персоналу в сумі 12,4 тис. грн. (разом з ЄСВ в розмірі 38,24%). Однак воно не використовувало поточних забезпечень за призначенням, тому цей резерв залишився без руху. ў Звертаю увагу управлінського персоналу, що нараховані відпускні повинні відноситись на резерв невикористаних відпусток, який числиться в залишку на 471 рахунку. Зауважую, що по своїй суті створений резерв для виконання зобов'язань з виплати відпусток персоналу являється поточним забезпеченням, адже згідно МСБО 37 розраховується з врахуванням чергових та невикористаних відпусток на поточний рік. ў Враховуючи те, що цей резерв не використано впродовж попередніх років, рекомендую використовувати його впродовж 2018 року та в майбутньому для покриття нарахованих виплат на відпустки, а не відносити відпустки на витрати періоду. ў Рекомендую в кінці кожного року проводити інвентаризацію невикористаних відпусток з коригуванням розміру резерву для забезпечення оплати відпусток при необхідності. 3.3 Фінансові результати За МСБО 1 суб'єкт господарювання подає усі статті доходів та витрат, визнані за звітний період у єдиному звіті про сукупні прибутки та збитки (Звіт про фінансові результати). Згідно МСБО (IAS) 18 "Дохід" доходом є валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу. Основним видом діяльності ПАТ ""Вол-Волинський льонозавод" за КВЕД 13.10 являється підготування та прядіння текстильних волокон, але впродовж багатьох років Товариство основної діяльності не здійснює. Доходи та витрати відображаються в БО та звітності в момент їх виникнення (незалежно від часу надходження коштів) і включені до складу фінансових результатів з застосуванням принципів "нарахування" та "відповідності доходів та витрат". " доходи в сумі 242 тис. грн. відображені у звітності за 2017 рік як: - інші операційні доходи - 114 тис. грн.; - інші доходи - 128 тис. грн. Визнання та оцінка доходів Товариства проведена згідно вимог МСФЗ (IAS) 18 "Дохід". Оскільки МСФЗ не надає вказівок стосовно складу витрат, облік понесених Товариством витрат проведено у відповідності до вимог П(С)БО-16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318 (із змінами та доповненнями) та положеннями власної облікової політики. Витрати підприємства за звітний рік відображені на відповідних рахунках обліку витрат згідно чинного Плану рахунків БО з використанням 8-го класу рахунків. Операційні витрати підприємства групуються за елементами в регістрах БО витрат, якими є журнали-ордери, відомості обліку по окремих субрахунках витрат. Рахунки доходів та витрат для визначення фінансового результату закриваються щомісячно. Такий підхід у звіті про фінансові результати, складеному за канонами П(С)БО, з точки зору МСБО-МСФЗ є дуже деталізованим, а значить досить інформативним для користувачів. Тому можна вважати, що такий звіт в цілому задовольняє вимогам МСФЗ. Витрати відображені одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. " загальні витрати підприємства в сумі 638 тис. грн. відображені у звітності за їх видами: - адміністративні витрати - 73 тис. грн., або 11,4 %; - інші операційні витрати - 565 тис. грн. (88,6 %). " Результатом господарювання Товариства в 2017 році є збиток в сумі 396 тис. грн. 2.4. Аналіз показників фінансового стану ПАТ "Вол-Волинський льонозавод" Традиційно аудиторка підтверджує чи спростовує доречність застосування Товариством принципу безперервності діяльності підприємства, як фундаментального, при підготовці РФЗ. Керуючись МСА-570 "Безперервність", ми шляхом проведення фінансового аналізу маємо виключити ймовірність (можливість) банкрутства Товариства як важливого чинника появи значних сумнівів в здатності суб'єкта господарювання безперервно здійснювати свою діяльність. Метою фінансового аналізу підприємства є оцінка його фінансового стану на 31 грудня 2017 року з врахуванням динаміки його змін, які відбулися за результатами господарської діяльності за два останні роки, визначення факторів, що вплинули на ці зміни, та прогнозування фінансового стану підприємства в найближчому майбутньому (з використанням професійного судження). Підприємство вважається неплатоспроможним при незадовільній структурі балансу, коли боржник нездатний погасити свої борги внаслідок перевищення зобов'язань над вартістю власного майна або недостатнього рівня ліквідності цього майна. Оскільки сума поточних зобов'язань Товариства суттєво перевищує суму його оборотних активів (в 14,8 рази), навіть без розрахунку фінансових показників очевидно, що структура балансу на кінець року є незадовільною. Оцінку фінансового стану підприємства проведено з позицій майнового та фінансового стану, за показниками, розрахунок яких наведений нижче. Основні показники фінансового стану ПАТ "Вол-Волинський льонозавод" Показники Показники фінансового стану акціонерного товариства Коефіцієнт абсолютної ліквідності Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії) Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (структури капіталу або фінансування) Коефіцієнт рентабельності активів Формула розрахунку показника К1=(Грошові кошти + Грошові еквіваленти + поточні фінансові інвестиції) / поточні зобов'язання К2= (Грошові кошти + Грошові еквіваленти + Дебітори + Запаси / короткострокова заборгованість К3=Власні кошти / Вартість майна (підсумок активу балансу) К4=(Довгострокова та поточна кредиторська заборгованість) / Власний капітал Чистий прибуток підприємства / Середньорічна вартість активів Орієнтовне значення показника 0,25 - 0,5 1,0 - 2,0 0,25 - 0,5 0,5 - 1,0 > 0, збільшення 2016 рік 0,0051 0,085 0,050 18,92 <0 (від'ємне значення) 2017 рік 0,0173 0,068 від'ємне значення від'ємне значення <0 (від'ємне значення) Відхилення (+/-) +0,0122 -0,017 Не розраховується Не розраховується Не розраховується Відхилення (%) В 3,4 рази На 20,6 % Не розраховується Не розраховується Не розраховується Ліквідність активів визначає спроможність підприємства своєчасно погашати свої поточні зобов'язання та здатність перетворити актив на гроші швидко і без втрат його ринкової вартості. Коефіцієнт покриття показує рівень забезпечення ресурсами, які можуть бути використані для погашення боргів підприємства. Аналіз свідчить, що цей коефіцієнт продовжує знижуватися і ще більше віддаляється від мінімальної межі оптимального значення, адже кожна гривня боргів покривається лише 0,068 грн. оборотних засобів замість як мінімум 1,00 грн. Це означає, що Товариство практично не має ресурсів для погашення своїх боргів. Показник абсолютної (грошової) ліквідності показує негайну готовність погасити наявні борги найліквіднішими активами (грошовими коштами). Це найжорсткіший критерій ліквідності і якщо він менший 0,2-0,25 (20-25 %), то підприємство вважається неплатоспроможним. Розраховані параметри (мінімальний позитивний показник) свідчать про фінансову скруту і неплатоспроможність Товариства на дату балансу. Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) підприємства характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Практикою встановлено, що загальна сума заборгованості (і поточної, і довгострокової) не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування, тобто критичне значення для цієї звітності дорівнює 462,5 тис. грн., а сума загальної заборгованості складає 1270 тис. грн. Внаслідок зменшення власного капіталу до від'ємного значення на дату балансу коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії) також має негативне значення замість як мінімум 0,25. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (або коефіцієнт фінансування чи структури капіталу) характеризує залежність підприємства від залучених засобів та показує ступінь перевищення власних коштів над залученими. Коефіцієнт фінансування впродовж 2017 року суттєво зменшився і прямує до безкінечності при нормативному значенні до 1,0 з тенденцією до зменшення, тобто це саме той випадок, коли що менший показник, то краще. Він свідчить про зростання залежності підприємства від залучених засобів, тобто про суттєве зниження рівня фінансової стійкості на дату балансу. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів (господарських засобів). Діяльність підприємства впродовж багатьох років являється збитковою. При цьому рентабельність активів та загальна рентабельність через збитковість має від'ємне значення, що свідчить про неефективність господарської діяльності та відсутність віддачі авансованих в цю діяльність коштів. Розраховані показники фінансового стану Товариства значно погіршились, за винятком показника абсолютної ліквідності, який дещо поліпшився, проте далеко не відповідає оптимальному. При цьому показники рентабельності мають від'ємне значення внаслідок багаторічного накопичення непокритих збитків. Динаміка наведених показників свідчить про системні негативні зміни у складі показників платоспроможності впродовж останніх років, а в цілому констатуємо кризовий фінансовий стан Товариства, що межує з банкрутством. Тому для підтримання платіжної рівноваги воно змушене додатково залучати залучені кошти, що поглиблює негативні тенденції. Такий фінансовий стан підприємства та збереження негативних тенденцій в подальшому може привести до банкрутства. Сукупність цих факторів викликає певні сумніви щодо здатності безперервної діяльності підприємства та ведення бізнесу в передбачуваному майбутньому. ІІІ. Відомості про аудиторську фірму та підстави щодо проведення аудиту Повна назва юридичної особи Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Екаунт" Код ЄДРПОУ 31133478 Місцезнаходження 10008, Україна, м. Житомир, Новий бульвар, 9, оф. 1 Реєстраційні дані Зареєстровано Виконавчим комітетом Житомирської міської ради 04.09.2000, № 1 305 120 0000 000604, виписка з ЄДР від 01.11.2012 року Інформація щодо внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво № 2429, рішення АПУ № 98 від 26 січня 2001 року, дія Свідоцтва продовжена до 29 жовтня 2020 року згідно рішення АПУ № 316/3 від 29 жовтня 2015 року Відомості про Свідоцтво щодо відповідності системи контролю якості Видане згідно рішення Аудиторської палати України від 31.01.2013 №264/4 Інформація щодо включення до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту ПАФ "Екаунт" включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України від 30.01.2014 року, № 288/3 Контактний телефон (0412) 42-14-96, 42-14-97 Підстави щодо проведення аудиту Договір на проведення аудиту № 6 від 06 жовтня 2017 року Терміни проведення аудиту Аудит розпочато 06 жовтня 2017 року, закінчено 31 січня 2018 року. Аудитор ПАФ "Екаунт" Стасюк Надія Володимирівна (Сертифікат аудитора серії А № 007096, чинний до 27 жовтня 2018 року) Директор ПАФ "Екаунт" Онищук Галина Терентіївна (Сертифікат аудитора серії А № 004408, чинний до 30 листопада 2019 року) 31 січня 2018 року