+38 (067) 540 75 45
+38 (067) 540 87 83

Повідомлення про інформацію

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

     

Шевчук Юрiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

03.05.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

12122, Житомирська обл., Хорошiвський р-н, с. Рижани, вул.Заводська, 1

4. Код за ЄДРПОУ

00306012

5. Міжміський код та телефон, факс

(04145) 53159 (04145) 53159

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 
 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Вiдомостi НКЦПФР

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

linenofdesna.com/filiji

в мережі Інтернет

 
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2018

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Сiтенко Тарас Олександрович

д/н д/н
д/н

0.02613

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1), припинено повноваження по закiнченню термiну обрання голови наглядової ради Сiтенко Тараса Олександровича, володiє часткою 0,02613% в СК емiтента, на посадi перебував з 28.04.17р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

припинено повноваження

Член наглядової ради

Сiтенко Денис Олександрович

д/н д/н
д/н

0.03431

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. протокол №1), припинено повноваження по закiнченню термiну обрання члена наглядової ради Сiтенко Дениса Олександровича, володiє часткою 0,03431% в СК емiтента, на посадi перебував з 28.04.17р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

припинено повноваження

Член наглядової ради

Бурик Олександр Iванович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1), припинено повноваження по закiнченню термiну обрання члена наглядової ради Бурика Олександра Iвановича, не володiє часткою в СК емiтента, на посадi перебував з 28.04.17р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

припинено повноваження

Голова ревiзiйної комiсiї

Храбров Вадим Iванович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1), припинено повноваженнядостроково голови ревiзiйної комiсiї Храброва Вадима Iвановича, не володiє часткою в СК емiтента, на посадi перебував з 28.04.17р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

обрано

Голова наглядової ради

Гайдук Сергiй Федорович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1) обрано на посаду члена наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Гайдука Сергiя Федоровича, не володiє часткою в СК емiтента, займає посаду генерального директора ТОВ "Лiнен оф Десна", iншi посади за 5 рокiв: виконавчий директор ТОВ "Лiнен оф Десна".
Гайдука Сергiя Федоровича обрано головою наглядової ради, згiдно рiшення наглядової ради вiд 27.04.18р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

обрано

Член наглядової ради

Деркач Володимир Павлович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1) обрано на посаду члена наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Деркача Володимира Павловича, не володiє часткою в СК емiтента, займає посаду технiчного директора ТОВ "Лiнен оф Десна", iншi посади за 5 рокiв: виконавчий директор ТОВ "Лiнен оф Десна".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

обрано

Член наглядової ради

Лiгiньова Юлiя Вiкторiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1) обрано на посаду члена наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Лiгiньову Юлiю Вiкторiвну, не володiє часткою в СК емiтента, займає посаду Головний бухгалтер ТОВ "Лiнен оф Десна", iншi посади за 5 рокiв: заступник начальника АТ "РФ Аваль".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

27.04.2018

обрано

Голова ревiзiйної комiсiї

Скляр Iрина Олександрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 27.04.18р. (протокол №1) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї на 3 роки Скляр Iрину Олександрiвну, не володiє часткою в СК емiтента, займає посаду бухгалтера ТОВ "Лiнен оф Десна", iншi посади за 5 рокiв: бухгалтер ТОВ "Лiнен оф Десна".

Скляр Iрину Олександрiвну обрано головою ревiзiйної комiсiї, згiдно рiшення ревiзiйної комiсiї вiд 27.04.18р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.